Sunday , June 16 2024

ሃልምስታድ፡ ሓንቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብሓዊ ተሃሚኻ… ፖሊስ ምጽራይ የካይድ።

ትማሊ ሰኑይ ንግሆ ኣብ ቫላሰን፡ ሃልምስታድ፡ እትርከብ ሓንቲ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ሓደጋ ባርዕ ከምዘጋጠመን ክሳብ ሕጂ ናይ ዝወረድ ክሳራ ጸብጻብ ከምዘየለ ተሓቢሩ። እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ናብ ምሉእ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተላበዐን ገበናዊ ፍጻመ ክኸውን ከምዝኽእል ፖሊስ ይጥርጥር። ፖሊስን ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊን ተሓቢሮም ክሳብ ናብቲ ቦታ ዝመጹ እቲ ባርዕ ናብ ምሉእ ቤት ትምህርቲ ተላቢዑ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኑ ጸኒሑ።

እቲ ህንጻ ዝበዝሐ ክፋሉ ተቓጺሉ ጸኒሑና፡ ክንቆጻጸሮ ብዘይምኽኣልና ግን እቲ ዝተረፈ ንኽቃጸል ገዲፍናዮ። ናብ ካልኦት ኣባይቲ ንኸይላባዕ ግን ንከታተሎ ኣለና ክብል ኣባል ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ፡ ላርሽ ዮሃንሰን፡ ሎሚ ሰዓት 9፡00 ናይ ንግሆ ንመደበር ሓበሬታ ሽወደን TT ሓቢሩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ብምልኡ ከምተቓጸለን ጠንቁ’ኳ ፍሉጥ እንተዘይኮነ ገበናዊ ፍጻመ ክኸውን ከምዝኽእል ፖሊስ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com