Thursday , October 6 2022
Stefan Jerrevång/TT

ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን፡ ካብ ውድድር EURO 2020 ተገሊፋ

ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሽወደን፡ ትማሊ ሰሉስ ምሸት ሰዓት 9፡00 ድ.ቐ. ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ኣብ መበል 121 ደቂቕ ብዝተመዝገበታ ካልኣይቲ ሸቶ፡ ካብ ውድድር ዋንጫ  ሃገራት ኤውሮፓ ከምዝተገለፈት ተፈሊጡ።

ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ኣብ መበል 27 ደቒቕ፡ ብመንገዲ ተኸላኻላያ ዜንቸንኮ ቀዳመይቲ ሸቶ ድሕሪ ምምዝባ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ድማ ኣብ መበል 43 ደቒቕ ብመንገዲ ብሉጽ ተጻዋታያ ኮይኑ ዘሎ ፎሽቦሪ፡ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝጊባ።

ጸወታ ከምዚ እንዳበለ እቲ ስሩዕ ናይ 90 ደቓይቕ ግዜ ወዲኡ ናብ ተወሳኺ ግዜ ተሰጋጊሩ። ኣብ መበል 98 ደቒቕ፡ ተኸላኻላይ ሽወደን፡ ማርኮስ ዳኒኤልሰን ኣብ ልዕሊ ኣርቴም ቢየሲደን ብዝፈጸሞ ሓደገኛ ጸወታ ካብ ሜዳ፡ ብቐይሕ ካርድ ተሶጒጉ ወጺኡ።

ካብዚ ግዜ ጀሚራ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን፡ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ምክልኻል ኣድሂባ ጸወታኣ እናካየደት፡ ኣብ መበል 121 ደቒቕ፡ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን፡ ኣርቴም ዶቭቢክ፡ ካብ ዜንቸንኮ ዝመጸቶ ክዑሶ፡ ብርእሱ ገጭዩ ምስ ሰኪዐት ጸምቢርዋ። ጸወታ ብዓወት ዩክሬን 2 ብ 1 ተዛዚሙ። ዩክሬን ናብ ውድድር  ርብዒ ፍጻሜ ሓሊፋ።

በዚ ድማ ኣብ ውድድር ርብዒ ፍጻሜ

  • ስዊዘርላንድ ኣንጻር ስፓኛ . . . . . ዓርቢ 02/07/2021. . . . . ሰዓት 18፡00
  • ቤንጅም ኣንጻር ጥልያን . . . . . ዓርቢ 02/07/2021. . . . . ሰዓት 21፡00
  • ቼክ ሪፓፕሊክ ኣንጻር ዴኒማርክ . . . . . ቀዳም 03/07/2021. . . . . ሰዓት 18፡00
  • ዩክሬን ኣንጻር እንግሊዝ . . . . . ቀዳም 03/07/2021. . . . . ሰዓት 21፡00

ክጻወታ እየን።