Friday , July 12 2024
(Katariina Kuronen – City of Helsinki)

ሄልሲንኪ ዝያዳ መደበራት ርእሰ-መርመራ ተተኣታቱ

ከተማ ሄልሲንኪ፡ ካብ ዓማዊልን ሰብ ሞያ ሕክምናን ዝመጸ ኣወንታዊ ርእይቶ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ማእከላት ክንክን ጥዕና ባዕልኻ ዝግበር ምርመራ ንምስፋሕ ድሌት ከም ዘለዋ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣፍሊጣ። እታ ከተማ ኣብ ካላሳታማን ቩሳሪን ኣብ ዝርከባ ማእከላት ጥዕናን ድሕነትን ርእሰ-ምርመራ ዝግበረለን ነቚታታት ብምቛም፡ ዓማዊል ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ናይ ጥዕና መርመራታት ከካይዱ – ጸቕጢ ደሞም፡ ህርመት ልቦም፡ ኣብ ደሞም ኣኹል ኦክሲጂን እንተሎ ክርእዩ፡ ሙቐቶም ክዕቀኑ፡ ክብደቶምን ኣቃውማ ኣካላቶምን ክርእዩ ኣኽኢልዎም ኣሎ። እቲ ነቚጣ መሰረታዊ ኤሌክትሮካርዲዮግራም (ECG) እውን ክገብር ይኽእል’ዩ ተባሂሉ’ሎ።

እተን ባዕለን ዝምርምራ ነቚጣታት ነቲ ዕቅናት ብግምት ኣብ ሓሙሽተ ደቓይቕ እየን ዝፍጽማኦ፡፣ ድሕሪኡ ነቲ ዓሚል ናይቲ ውጽኢት መርመራኡ ሃቲመን ይህብዎሞ ኣብ ቆጸራኡ ነቲ ዝርዝር ሒዙ ናብ ሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና ይቐርብ። ኣብ ከተማ ሄልሲንኪ ኣብ ዝርከብ መደበራት ጥዕና ሓላፊ ሕክምናዊ ዳይረክተር ቲሞ ሉካሪነን፡ “ፈተነታት ናይተን ሓደስቲ መደበራት ርእሰ-መርመራ ዕዉት ኮይኑ’ሎ” ኢሉ። ሉካሪነን ወሲኹ፡ ዓማዊል ይኹን ሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና ብሓፈሻ በቲ ርእሰ-መርመራ ጣብያታት ዕጉባት ምዃኖም’ውን ኣመልኪቱ። እተን ነቚጣታት ዓማዊል ክጥቀሙለን ቀለልቲ ምዃነን፡ ኣብ ካልእ ህዝባዊ ቦታታት ከም ቤተ-መጻሕፍትን ፋርማሲታትን እውን ነቲ መለክዒታት ክወስድዎ ዕድል እንተዝረኽቡ ብሓጎስ ከምዝቕበልዎን እየን ዝገልጻ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com