Sunday , June 16 2024
Credit: Niklas Zachrisson/Sveriges Radio, Henrik Montgomery/TT

ህሉው ኣዋህባ ፍቓድ ስራሕ ኣብ ሰሜን ሽወደን ዘሎ ልምዓት ኢንዱስትሪ ብኣሉታ ከይጸሉ የስግእ።

ፍቓድ-ስራሕ ረኺቦም ካብ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ናብ ሽወደን ንዝመጹ ሰራሕተኛታት፥ ዝወሓደ መጠን ደሞዝ
ክውስኸሎም ብምባል መንግስቲ ዘውጽኦ ውጥን እኳ እንተሃለወ፥ ኣሰራርሓ ኢሚግሬሽን ግና ትርር ዝበለ ክኸውን ምግባሩ፥ ኣብ
ሰሜን ሽወደን ንዘሎ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪ ብኣሉታ ከይጸሉ ሻቕላ ከም ዘለዎ “ውድብ ምቚጻር ሰራሕተኛታት ሽወደን” ገሊጹ።
ብኻልእ ወገን፥ ኣብ ሰሜን ሽወደን ልምዓት ኢንዱስትሪ ኣዝዩ የስፋሕፍሕ ብምህላዉ፥ ሰራሕተኛታት ብብዝሒ ክቖጽር ከም ዘደሊ
ኣብ ሉልዮ ዝመደብሩን ብዴጂታል ሰራሕተኛታት ዝቖጽርን “ማይንዲን” ኣመልኪቱ።
"ናብ ሽወደን ዝያዳ ሰራሕተኛታት ተቖጺሮም ኣብዘን ኲባንያታት ክሰርሑ ድሌት ኣሎና። እንተኾነ ግና ናብ ብሽወደን ምእታው
ክንድዚ ኣሸጋሪ እንተኾይኑ ፥ እዞም ሰራሕተኛታት ናብ ካልእ ቅልል ዝበለ ኣሰራርሓ ዘለወን ከምኒ ፊንላንድ ዝበላ ሃገራት ምኻድ
ክመርጹ እዮም” ክትብል ዋና ኣካያዲት “ማይንዲን” ሾይና ሰንሶን ኣተሓሳሲባ’ላ። ድሮ ፊንላንድ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት
ሃገራት ወጻኢ ንምስሓብ፥ ወፍሪ ጀሚራ ምህላዋ ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ኣመልኪታ።
ሽወደን ክኢላዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ወጻኢ ንምስሓብ ኣተኣታትያቶ ዘላ ውጥን፥ መጠን ደሞዝ ካብቲ ዝነበሮ 13 ሽሕ ክሮና ናብ
26,500 ክሮና ኣብ ወርሒ ክብ ከም ዝብል ምግባር እዩ—ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com