Tuesday , July 16 2024

ሊበራላዊ ሰልፊ ኣብ ኣቃውምኡ ዓቢ ለውጢ ክገብር ትጽቢት ይግበር።

ድሕሪ ኣብ መፋርቕ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ዝቃናዕ ዓመታዊ ኣኼባ ሊበራላዊ ሰልፊ ዓቢ ዝኾነ ናይ ኣቃውማ ለውጢ ከካይድ ምዃኑ ሽማግለ እቲ ሰልፊ ሓቢሩ። ካብቶም ህልዋት ኣባላት ኣካያዲት ሽማግለ እቶም 11 ኣባላት ክጸንሑ፡ 14 ኣባላት ድማ ክቕየሩ ምዃኖም ሽማግለ ምርጫ ሰልፊ ሓቢሩ። ካብ ኣካያዲት ሽማግለ እንተድኣ ክእለ ኮይነ፡ ንሓዳሽ ሓላፊት ሊበራላዊ ሰልፊ ዝኾነት፡ ናምኮ ሳቦኒ፡ ብዘይ ምምራጸይ ጥራይ ከም ምኽንያት ክቐርብ ዝኽእል ትብል ኣባል’ቲ ሰልፊ፡ ኣና ስታሪሪኒክ ካብ ስቶክሆልም።

ምኽንያት ምእላይ ስታሪሪኒክ፡ ንሳቦኒ ብዘይ ምምራጻ ከም ዘይኮነ ሓላፊ ሽማግለ ምርጫ፡ ላርስ ፐርሶን ስካንዲቫል፡ ገሊጹ። ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብቲ ሰልፊ ከምዘየለን ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ድማ ብዛዕባ 100 ኣስማት ኣባላትና ኣልዒልና ብዕቱብ ተዛራሪብናሉን ትኻቲዕናሉን። ስም ናይ ስታሪሪኒክ ድማ ሓደ ካብቶም ኣስማት ኮይኑ ተሮቒሑ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com