Friday , June 14 2024
The period does not come when it usually occurs and the bleeding is not as usual – menstrual disorders can occur for a variety of reasons. (AP Photo/Rich Pedroncelli, File) SC503

ልዕሊ 5,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ፡ ዘይምዕሩይ ጽግያት ከምዘጋጠመን ይሕብራ

ብኣሽሓት ዝቑጸራ ሽወደናውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ድሕሪ ክትባት ጸረ ኮቪድ 19 ምውሳደን፡ ዘይምዕሩይ ጽግያት ከምዘጋጠመን ይሕብራ ኣለዋ። ኮይኑ ግን፡ ኣብ ሞንጎ እዚ ዝባሃል ዘሎ ጸገምን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ን ክህሉ ዝኽእል ርክብ ንምርግጋጽ ግዜ ከምዝወስድ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
ከም ጸብጻብ ሓኪም ናይ ማሕጸን እንድሕር ኮይኑ፡ ዘይምዕሩይ ጽግያት፡ ብቐጻሊ ከጋጥም ዝኽእል ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ ገሊጻ።
ኣብ ሞንጎ ዝፈስስ ደም፣ ጽግያታዊ ቃንዛን ጽግያት ከይመጸ ክተርፍ ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ብተደጋጋሚ ዘጋጥሙ እዮም።
ዛጊት ከም ጸብጻብ ትካል መፍረ መድሃኒት ሽወደን (Swedish Medical Products Agency) እንተኾይኑ፡ ኣብ ሽወደን፡ ድሕሪ ምትእትታው ክትባት ጸረ ኮቪድ 19፡ ኣስታት 5,687 ዝኾኑ ምስ ጽግያት ዝተታሓሐዙ ጸገማት ከምዝተመዝገቡ ተፈሊጡ’ሎ።
 ኮይኑ ግና እቲ ትካል በዚ ኣሃዝ’ዚ ብዙሕ ከምዘይተገረመ እዩ ዝንገር። እቲ ትካል፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንድሕር ክዛረብ ጀሚሩ፡ ብዙሕ ሓደሽቲ ጸብጻባት ምውሓዝ ከምዝቕጽሉ ፍሉጥ’ዩ።  ብተወሳኺ፡ ዋላ ኣብ ልሙድ እዋን’ውን ተኾነ  ጽግያታዊ ዘይ ምሞዕርራይ ዳርጋ ንመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዝውቱር ተርእዮ እዩ፥ እዚ ብምዃኑ ድማ ወድዓዊ ገምጋም ንምክያድ ኣጸጋሚ ይገብሮ ክትብል ናይ ትካል መፍረ መድሃኒት ሽወደን ላዕለወይቲ ክኢላ ዝኾነት፡ ኤባ ሃልበሪ፡ ሓቢራ።
መብዛሕትኡ መረረታት ዝስማዕ ዘሎ፡ ካብተን ኣብ ክሊ ዕድመ 20 ክሳብ 30 ዓመታት  ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ብምውሳኽ ገሊጹ ኣሎ።
ካብዞም ዝመጹ ዘለው ጥርዓናት፡ እቶም 241 ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ጽንኩር ኩነታት ዝምደቡ እዮም።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com