Sunday , June 16 2024
(AP Photo/Olivier Matthys) PDJ109

ሓለቓ ኔቶ፡ ውሳኔ ናይ ሽወደን ነኽብሮ ኢና ይብል

ሃገራት ሽወደንን ፊንላንድ ጥራሕ እየን ኣባላት ኔቶ ንምዃን ክውስና ዝኽእላ ክብል ዋና ሓለቓ ናይ ወታሃደራዊ ምትሕግጋዝ ኔቶ ዝኾነ፡ የንስ ስቶልቴንበሪ፡ ኣዘኻኺሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ኣባልነት ንምርካብ ዝካየድ መስርሕ ክቀላጠፍ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ክብል’ውን ቃል ኣትዩ።

የንስ ስቶልቴንበሪ፡ ኣብ ሰሜናዊ ብራሰልስ ዝርከብ ሓድሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይ ወታሃደራዊ ምትሕግጋዝ ዝርከብ ሬድዮ ስቱድዮ ኮይኑ እዩ፡ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ  ዘመሓላለፈ።

ሃገራት ሸወደንን ፊንላንድን ኣብቲ ወታሃደራዊ ስልጠና ንኽሳተፋ እተፍቅድ ሃገር፡ ሩስያ ድያ’ ዝብል ሕቶ ኣብ ማዕከን ዜና ተተ ምስ ቀረበሉ፡ የንስ፡ ‘ኣይፋላን’ ዝብል መልሲ እዩ ሂቡ።

“ንኣባልነት ከመልክታ እንድሕር ደሌን እተን ብዛዕባ ሃገረን ዝውስና ክልቲኤን ሽወደንን ፊንላንድን ጥራሕ እየን። እዚ ምዃኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ እዞም ጉዳያት እዚኦም ናይ ገዛእ ርእስኻ ውሳኔ ዝትግበረሎም መሰራታዊ ዝኾኑ መትከላት ኮይኖም፡ ዋላ ከም ጎረቤት ሩስያ ዝኾና ናኣሽቱ ሃገራት ውን፡ በቲ ዝደልዮኦ መንገዲ ንክኸዳ ዝፈቅድ ኣካይዳ እዩ ክብል ሓላፊ ናይ ኔቶ ንማዕከን ዜና ተተ፡ SR Ekot ኮምኡ ድማ ንፊንላንዳዊ ጋዜጣ ማዕከን STT ድሕሪ እቲ ዋዕላ ናይ ኔቶ-ሩስያ ስዒቡ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ።

ሩስያ ካብተን ሓያላት ሃገርት ሓንቲ ክነሳ፡ ናይ “ጸላውነት ቦታ” ክህልዋ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ግና ተቐባልነት ከምዘይብሉ እዩ ዝገልጽ ስቶልቴንበሪ።

ከም ስቶልቴንበሪ እድሕር ኮይኑ፡ ኔቶ ንዝኾነ ይኩን ሃገር ኣባል ናይቲ ወታሃደራዊ ኪዳን ንኽትከውን ኣገዲዱ ወይ ድማ ጸቕጢ ፈጢሩ ከምዘይፈልጥ እዩ ዝሕብር። እቲ ናይ ውልቀ ሃገራት ናይ ባዕለን ጉዳይ ባዕለን ናይ ምውሳን መሰል ድማ ንሸውደን’ውን ይምልከታ እዩ ክብል ገሊጹ።

“ሽወደን ኣባል ንኽትከውን ናይ ዘይምምልካት መሰል ከምዘለዋ፡ እንድሕር ደልያ ድማ ኣባል ንምዃን ከተመልክት እንድሕር ደልያ እዚ’ውን መሰላ ስለዝኾነ ነኽብሮ ኢና። ናይ ሽወደንን ናይ ፊንላንድን ጥራሕ እዩ እቲ ውሳኔ” ክብል ይገልጽ እቲ ወዲ 62 ዓመት ዝኾነ ኖርወጃዊ።

ብዛዕባ እቲ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝን መንፈስ’ውን ፍሉይ ጠመተ ከምዝገብረሉ እዩ ገሊጹ።

“እቲ ድሮ ዘለና ዓቢ ግምት ዝዋሃቦን ሰፊሕ ዝኾነን ምትሕግጋዝ ከነጠናኽር ንኽእል ኢና። ብሓባር ኰንና ልምምዳት ምግባርናን ካብ ሕድሕድና ድማ ተሞክሮታትን ትምህርቲን ምልውዋጥ ምኽኣልና ሕጉሳት ኢና” ክብል እቲ ሓለቓ ኔቶ ዘረብኡ ዛዚሙ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com