Saturday , December 2 2023

ሓይሊ ኣየር ሽወደን ነፋሪት ኲናት ብምጥቃም ሳተላይት ክውንጨፍ ድሌት ኣለዎ ተባሂሉ።

ሰራዊት ሽወደን ጃስ 39 ግሪፐን ዝዓይነተን ነፈርቲ ኲናት ተጠቒሞም ሳተላይት ናብ ጠፈር ክወስዱ ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎታት
ይምርምሩ’ለው። ካብቲ ኣብዚ ዓመት ዝተመረቐ፥ ኣብ ልዕሊ ኣርክቲክ ሰርክል ዝርከብ ወደብ ጠፈር ኪሩና ኤስራንጅ ሳተላይት

ምውንጫፍ ይከኣል እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ሰራዊት ሽወደን፥ ኣብ ኣሸበሸብ ኲናት ተወሳኺ ኣማራጺታት ክድህስስ ከም ዝደሊ
ገሊጹ’ሎ። ግሪፐን ዝዓይነተን ነፈርቲ ኲናት ነዚ ስራሕ ክዓማ ይኽእላ ዶ ይኾና ዝብል መርመራ ዝካየድ ዘሎ በዚ ምኽንያት እዩ፥
ክትብል ኣብ ሓይሊ ኣየር ሽወደን ሓላፊት ዓቕምታትን ምዕባለን ህዋ ኤላ ካርልሰን–ንሬድዮ ሽወደን ሓቢራ’ላ።

 

 

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com