Friday , July 12 2024

ሓደ ብሪጣንይዊ ዝረከቦም ክልተ ኣመሪካውያን ተዓወቲ ኖበል መዲሲን 2019 ኮይኖም።

ሎሚ ኣሰማት ተዓውቲ ሽልማት ኖበል 2019 ኣብ ዝተረቑሑሉ፣ ብዝገብርዎ ኣበርክቶ ኣብ ዓውዲ መዲሲን ኣመሪካውያን ዊልያም ጀ ካሊን፣ ክረግ ኤል ሲማንዛ ን ከምእውን ብሪጣንያዊ ፐተር ሩት ክሊፍ ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዞም ተመራመርቲ ነዚ ሽልማት ዝበቐዑ ኣብ ዓውዲ ኦክስጂን ብዝገብርዎ ዕዉት ምርምር እዩ። እዞም ዕውታት ኣስታት 9 ሚልዮን ክሮነር እዮም ምስ ኣዚ ክብሪ ኖብል ሽልማት ተሸልምቲ ኮይኖም ዘለው።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com