Saturday , July 13 2024

ሕጊ ንግዚያዊ ቁጽሪ መለለይ መንነት ሽወደን ክተርር ከምዝተወሰነ ተሓቢሩ።

እቲ ብግዚያዊ መለለይ መንነት ቁጽሪ ወይ ኸኣ samordnings nummer ተባሂሉ ዝፍለጥ፣ ኣብ ሽወደን ከም ቀወምቲ ነበርቲ ኮይኖም ንዘይተመዝገቡ፣ ግን ክኣ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብግዚያዉነት ኣብዚ ንዝነብሩ ሰባት ዝዋሃብ መለለይ ቁጽሪ ኣብ እጠቓቕምኡ ብዝምልከት ንዝነበረ ሕጊ ክተርርን ልዑል ቁጽጽር ክግበረሉን፣ ከምዝተወሰነ፣ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ማግዳሌና ኣንደርሾን ኣፍሊጣ። ንሳ ኣብ መግለጺኣ በዚ መሰል እዚ ተጠቂሞም ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ክሳተፉ ከምዝጸንሑን ብምግላጽ መንግስቲ ነቲ መሰል እንደገና ክምርምሮ ከምዝተገደደ ሓቢራ።

በዚ መሰረት ዝኾነ ሰብ ብግዚያዊ መለለይ ቁጽሪ መንነት ዝጥቀም ሰብ፣ ብዘይቅኑዕ ምኽንያት ክጥቀም ኣብ ዝተፈለጠሉ እዋን እቲ መሰል ብምሕዳግ ብሕጊ ክሕተት ዘኽእሎ ስጉምቲ ብዝምልከቶ ኣካ መንግስቲ ክዉሰኦ ዘኽእል ምቕያር ሕጊ ከምዝተገብረ ሓቢራ፣ ገደብ ግዜ ምጥቃም ናይዚ መለይ ቁጽሪ ኸኣ ካብ 5 ዓመት ዘይነዉሕ ኮይኑ ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ ሽወደን ግዚያዊ መለለይ ቁጽሪ መንነት፣ ብስራሕ ንግዚኡ ኣብ ሽወደን ወይ እዉን ብትምህርትን ካልእን፣ ብግዚያዉነት ንዝጸንሑ ሰባት ዝዋሃብ፣ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምኻኑ፣ ይፍለጥ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com