Tuesday , June 25 2024
Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040

መራሒት ሰልፊ ማእከል፡ ንዝተኻየደ ሓጺር ዋዕላ ትነቅፍ

መራሒት ሰልፊ ማእከል (Centre Party leader) ኣኒ ሉፍ ብዛዕባ ጉዳያት ጸጥታ ብዝምልከት እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዝጸዋዓቶ ኣኼባ ንዘተ ዘይኮነስ ንሓበሬታ ጥራይ ምንባሩን እዚ ድማ ግቡእ ከምዘይኮነን ዘይንቅበሎን እዩ ክትብል ነቲ ብመንግስቲ ምስ መራሕቲ ሰልፍታት ዘካየዶ ሓጺር ርክብ ብትሪ ነቒፋ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

“እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ናይ ፖሊሲ ጸጥታ ኮይኑ እንዳሃለወ፡ እሞ ድማ እቶም መራሕቲ ሰልፍታት ተዓዲምና ከነብቅዕ፡ እቲ ኣኼባ ግና ንሓበሬታ ምክፋል ጥራሕ ምንባሩ፡ ጌጋ እዩ” ክትብል ንተተ ሓቢራ።

ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን፡ ማግዳሊን ኣንደርሶን፡ ንመራሕቲ ሰልፍታት ብምጽዋዕ፡ ብዛዕባ ምስፍሕፋሕን ምቁጽጻርን መልከፍቲ ለበዳ ኮቪድን ጉዳይ ሃገራዊ ጸጥታን ኣመልኪታ ሓበሬታ ጥራይ እያ ኣመሓላሊፋ ድሕሪ ምባል፡ ሉፍ፡ እዚ ዝተኻየደ ርክብ እኹል ከምዘይነበረ ገሊጻ።

እዚ ሕጁ ንመንግስቲ ሽወደን ዝመርሕ ዘሎ ጸቢብ ዝኾነ መንግስቲ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር እንተሎ፡ ምስ ብዙሓት ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ሓባር ርድኢት ምፍጣርን ምትሕግጋዝን ኣድላይ ከምዝኽነ እምበር ዝኾነ ሓበሬታ ምፍናው ጥራሕ እኹል ከምዘይኮነ እዩ።

ብዙሕ ግዜን ብተደጋጋሚ ምምይያጥን ዝርርባትን ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ቅዋም ኣሎና።

“ንሕና ከም ሰልፊ ማእከል፡ ሓላፍነት ክንወስድን ምስ መንግስቲ ድማ ብዛዕባ ንመልከፍቲ ኮቪድ ከመይ ንቆጻጸሮ ዝብልን ብዛዕባ እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታትን ኣመልኪትና ክንማኻከር ንደሊ ኢና። ብዛዕባ ፖሊሲ ናይ ጸጥታ ብዝምልከት እዚ ከም መበገሲ ገይረ ከምዝወስዶ ከተሓሳስብ እፈቱ፥ ምኽንያቱ መንግስቲ ዕሙቕ ዝበሉ ምይይጣት ንኽግበሩ ኩነታት ናይ ምምዕርራይን ካምዚኦም ዋዕላታት ናይ ምጽዋዕን ድሌት የብሉን” ክትብል ኣኒ ሎፍ ትወቅስ።

እቲ መንግስቲ ክሳብ እዚ እዋን ጽድያ ኣወንዚፉዎም ዘሎ ናይ ምክልኻልን ፖሊሲ ናይ ጸጥታን ኮምኡ ድማ ናይ ብሄራዊ ጸጥታ ስትራቴጂ ብዝምልከት ናይ ሓባር ስፍሕ ዝበለ ምርድዳእ ክንበጽሕ የድልየና እዩ። መጀመርታ ሰፊሕ ዝኾነ ምርድዳእ የድሊ፡ ድሕሪኡ ዕሙቕ ዝበሉ ዘተታት ይግበሩ።

ቅድሚ ሓደ ዓመት፡ ባይቶ ሽወደን (ሪክስዳግ)፡  ከም ሃገረ ፊንላንድ፡ ኣባል ናይ ኔቶ ንምዃን ሕቶ ከቕርብ ከምዝግባእ ንመንግስቲ ሽወደን ሓቢሩ ከምዝነበረ ዝፍለጥ’ዩ።

ማግዳሊን ኣንደርሶን ኣብቲ ናይቲ ሰልፊ ናይ ኣመራርሓ ክርክራት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን፡ ኣብዚ ናይ ሕጂ ተኣፋፊ ኩነታት፡ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ናይ ጸጥታ ፖሊሲ ብዛዕባ ምቕያር ምዝርራብ ግቡእ ኣይኮነን ክትብል ተዛሪባ ምንባራ ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com