Friday , June 14 2024
Foto Jessica Gow / TT kod 10070

መራሒት ሰልፊ ሰንተር: ናይ ክትባት ፓስፖርት ምጥቃም እንተነዘውትር፡ ምደለኹ

መራሒት ሰልፊ ሰንተር፡ ኣኒ ሎፍ፡ ከምዝበለቶ  “ከም ድሌት ውድብና እንድሕር ኮይኑ፡ ሓደሽቲ እገዳታት ካብ ምትእትታው እቲ ናይ ክትባት ፓስፖርት ብብዝሒ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ምርኣይ ንመርጽ” ኢላ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
“ይኹን እምበር እቲ ሳልሳይ እብረ ክታበት ብምውሳድ ነቲ ምስፍሕፋሕ ናይ ቫይረስ ንምዕጋት ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምቕባል ነቲ ናይ ሽወደን ህዝባዊ ትካል ጥዕና ዘቕረቦ ግምገማ ምኽባር ይግባእ” ክትብል ብጽሑፍ ኣብ ዝፈነወቶ ሓበሬታ ኣፍሊጣ’ላ።
ብርኪ ሃገር፡ ዓቕሚ ናይ ቀጻሊ መርመራታትን ቁጽጽር ናይ መልከፍቲን ብምድንፋዕ ሰንሰለት ናይ ለበዳ ብኣግኡ ክስበር ክግበር ኣለዎ። “እቲ ናይ 2ይ እብረ ክታበት ዘምጽኦ ለውጢ ብዓቢ መጠን ክዛሓሓል ከሎ፡ 3ይ እብረ ክታበት ዝዋሃበሉ ናህሪ ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ” ክትብል ኣብቲ ጽሑፋ ገሊጻ።
መራሒት ሰልፊ፡ ሎፍ፡ ብተወሳኺ ነቶም በዚ ቫይረስ ዝተጎድኡ ኩሎም ንጥፈታት፣ ኩባንያታት፣ ናይ ስፖርትን ናይ እንግዶት ትካላትን ክባጻሕ ዝኽእል ህጹጽ ዝኾነ ኣታኣላልያ ናይቲ ቅልውላው ክትግበር ጸዊዓ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com