Friday , July 12 2024

መስርዕ ምጽባይ ክራይ ኣባይቲ ኣብ ስቶክሆልም በብዓመቱ ይዛይድ።

ገዛ ክራይ ኣባይቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆሎም ብስምካ ንምርካብ ብገምጋም ኣስታት 10 ዓመት መስርዕ ምጽባይ የድልይ። ኣብቲ ማእከል ነይታ ከተማ ገዛ ንምርካብ ክሳብ ሰለስተ ዓሰርተ ምጽባይ የድሊ። ንኣብነት ኣብ ኦስተርማል ዝተባህለ ሰፈር ገዛ ብስምካ ንምርካብ ኣስታት 6•5 ዓመት ኣብ ተርታ ምጽናሕ ይሓትት። እቲ ዝሓጸረ ዓመት ሪጋ ምግባር ዘድልየን ሰፈራት ድማ ፎርቨርይ 8•3፥ ብሬደንግ 8•6 ሃግሴትራ 9•1 ዓመትዩ።

እቲ ቀንዲ ወሳኒ ኣብዚ ድማ ርሕቀት ካብቲ ገዛውቲ ናብ ማእከል ከተማ እዩ። ካብቲ ማእከል ከተማ ርሕቀ ዝበላ ግን ጽቡቅ ናይ መጉዓዝያ መስመራት ዘለወን ሰፈራት ከም ፋሽታን ቫሊንግብይን ገዛ ኣባይቲ ንምርካብ ንምውሕ ዝበለ ግዜ ምጽባይውን ከድልዩ። እንድሕር ብዝሒ ዘለዎ ሰብ በብዓመቱ ናብ ስቶክሆሎም ተጊዒዙ ምጽባይ ሪጋ ኣባይቲ ለውጢ ኣይኽገብርንዩ። ብብዝሒ ገዛውቲ ምስ ዝህነጹ ነቲ ሪጋ ምጽባይ ኸጉድሎ ተስፋታት ኣሎ፡ እዚ ግን ነዊሕ መስርሕ ዝወስድዩ።

ገለ ካብ ኣብ ስቶክሆሎምን ከባቢኣን ኣብ ዓመተ 2018-2019 ገዛ ዝወሰዱን ዝወሰደሎምን ግዜ። ምምሕዳር ስቶክሆሎም ግላዊ ኣካራይ 10•7፣ ናይ ምምሕዳር/ኮሙናል 12•9፣ ምምሕዳር ቦትሽርካ ግላዊ ኣካራይ 6•9፣ ናይ ምምሕዳር/ኮሙናል 10•6፣ ምምሕዳር ሁዲንገ ግላዊ ኣካራይ 9•8 ናይ ምምሕዳር/ኮሙናል 10•1፣ ምምሕዳር ሶልና ግላዊ ኣካራይ 13•6 ናይ ምምሕዳር/ኮሙናል 12•3 ምንጪ፣ söderortDirekt nr 46, 16-20 november 2019


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com