Sunday , June 16 2024
Credit: JESSICA GOW / TT

መብዛሕትኦም ናይ ወጻኢ ድሕረ ባይታ ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት የመዝግቡ።

መብዛሕትኦም ናይ ወጻኢ ድሕረ ባይታ ዘለዎም መንእሰያት፥ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት ዘርእዩ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ
ንጡፍ ተሳትፎን ዓብዪ ሕልምን ዘለዎም ምዃኖም ተሓቢሩ። ነዚ ዝገለጸ ብስም ኢ.ኤስ.ኦ ዝወጸ ጸብጻብ ዕዳጋ ሽቕለት እዩ።
እቲ መጽናዕቲ ኣብ 1996 ኣብ ሽወደን እተወልዱ ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝገበርዎ
ገስጋስ ድሕሪ ምግምጋም እዩ ኣብዚ መደምደምታ በጺሑ ዘሎ።
”ኣብ መንጎ ሽወደናዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም መንእሰያትን ናይ ወጻኢ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ዓቢ ፍልላይ የለን። እቲ ዓቢ ፍልልይ
ኣብ መንጎ እቶም ደንጉዮም ደቂ ትሽዓተን ልዕሊኡን ናብ ሽወደን ዝመጽኡን እዞም ኣብ ሽወደን ዝጸንሑን’ዩ” ክትብል ፕሮፌሰር
ስነ-ማሕበረሰብ ከምኡ’ውን ሓንቲ ካብ ኣዳለውቲ እቲ ጸብጻብ ካሪና ሙድ ን ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ’ላ።
“ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ዘለዎም ተማሃሮ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለዉ ተጌሩ ዝቐርብ ኣተሓሳስባ ቅኑዕ
ኣይኮነን። ህሉው ስእሊ ብኣንጻሩ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። ርግጽዩ ኣብ ቋንቋ ገለ ጸገማት ክህልዎም ይኽእል እዩ፥ ይዂንምበር ዓብዪ
ሕልሚ ዘለዎምን ንጡፋትን ብምዃኖም እዚ ነቲ ዘለዎም ሃጓፍ ዝመልእ እዩ”ክትብል ወሲኻ ኣመልኪታ። እቶም ድሕር ኢሎም
ዝመጹ’ውን እንተኾኑ፡ ምስቶም ኣብዚ ዝተወልዱ ዝዳረግ ዓቕሚ እኳ እንተዘይብሎም፡ ምስ ግዜ እዚ ክመሓየሽ ምዃኑ ዘርእዩ
ኣተባባዕቲ ምዕባለታት ኣለዉ–ትብል ካሪና።

 

 

Credit: JESSICA GOW / TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com