Thursday , June 20 2024
Credit: Henrik Montgomery/TT

መንግስቲ ሽወደንን ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካን ሽወደን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኔቶ ከምእትጽንበር ይገልጹ

ካብ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ማይክል ማኮር ከምኡ’ውን ግረጎሪ ሚክስ ፥
ብዓርቢ ናብ ስቶክሆልም ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ፥ ሽወደን ዝመጽእ ጥቅምቲ ኣባል ኔቶ ክትከውን እያ
ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሓቢሮም። “ሽወደን ኣባል ኔቶ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሓድነት ኣሎና፡ ምስ ቱርክ ከኣ ኣድላዪ
ልዝብ ክንገብረሉ ኢና፥ እዚ ናይ ግዜ ጒዳይ ጥራይ እዩ” ክብል ማይክል ማኮር ገሊጹ’ሎ። እቶም ኣባላት ኮንግረስ ነታ ሽወደን
ኣባል ኔቶ ከይትኸውን ሓኒቓ ሒዛ ዘላ ቱርክ ብዝተፈላልየ ኣገባብ ጸቕጢ ክገብሩላ ምጽንሖም ወሲኾም ገሊጾም። ብፍላይ ድማ
መሸጣ ኤፍ-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኲናት ኣመሪካ ን ቱርክ ከም መዛተዪ ትጥቀመሉ ምህላዋ ሓቢሮም። ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ
ዝነበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ቶብያስ ቢልስትሮም፥ ቱርኪ ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ባይቶኣ ዳግማይ ምስ ተኸፍተ ኣብ
ወርሒ ጥቅምቲ ንመመልከቲ ሽወደን ከተጽድቕ እያ ዝብል ልዑል እምንቶ ከም ዘለዎ ገሊጹ’ሎ።
“እዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ኣይኮነን…እንታይ ክስዕብ ምዃኑ ንጹር እዩ” ክብል ቢልስትሮም ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ፡፡ እቲ ኣብ
ሓጋይ ዝተኻየደ ተቓውሞ ቁርኣን ርኡይ ለውጢ ከም ዘይገበረ ወሲኹ ኣመልኪቱ’ሎ።

 

Credit: Henrik Montgomery/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com