Friday , July 12 2024

መንግስቲ ናይ ዝቕጽል ዓመት ንድፊ ባጀት ንባይቶ ከቕርብ እዩ።

መንግስቲ ሽወደን ረቡዕ 18 መስከረም ናይ ዝቕጽል ዓመተ 2020 ንድፊ ባጀት ንባይቶ ብምቕራብ ታሕሳስ ንዝካየደ ምርጫ ክትዑ ክጅምር እዩ ተባሂሉ። መንግስቲ ኣብዚ ሓድሽ ባጀት ልዕሊ 26 ቢልዮን ክሮነር ወፍሪ ምግባሩ ተገሊጹ’ሎ። ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ማግዳሊን ኣንደርሰን እዚ ባጀት ኣዝዩ ሰፊሕን ኣብዚ እዋን ንሽወደን ዝብድህዋ ንዘለዉ ሽግራት ንምፍታሕ ዝውዕል ምዃኑን ገሊጻ’ላ።

ብመሰረት እዚ ሓድሽ ባጀት ልዑል ኣታዊ ቀረጽ ንምጒዳል፥ ጡረተኛታትን ተቐማጦ ገጠርን ንምሕጋዝ 11.8 ቢልዮን ክሮነር ተመዲቡ ኣሎ። ጸጋማይ ሰልፊን ዕዮን በዚ እማመኡ ንመንግስቲ ኣብ ምንቃፍ ከም ዝርከቡ ድማ ተፈሊጡ።፡ እዚ ሕጋዊ ስርዓት በዚ ሓድሽ ባጀት ዝተደገፈ እዩ። ክሳብ 700 ሚልዮን ክሮነር ዝበጽሕ ገንዘብ ንኣብያተ ፍርዲ፡ ኣኽበርቲ ሕጊን ኣገልግሎት ተሃድሶን ምምዳቡ በጃት ፖሊስ ብሚልዮናት ክሮነራት ምዕባዩን ዝዝከር እዩ።

ኣብ ዕዳጋ ሽቕለት ሓድስ ስራሕ ንምፍጣር እዚ ሓድሽ ባጀት 3.7 ቢልዮን ክሮነር ከፍስስ ምዃኑ’ውን ተገሊጹ’ሎ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኣንደርሰን ከም ዝገለጸቶ ሽቕለት ኣልቦነት ካብ ትጽቢት መንግስቲ ወጻኢ ብዝኾነ ናህሪ ይውስኽ ኣሎ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዝቕጽል ጽድያ ተወሳኺ ወፍሪ ክህሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጻ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com