Thursday , June 20 2024
Credit: Christine Olsson/TT

መንግስቲ ንስደተኛታት ግድነታዊ ኮርስ ክህብ እዩ።

መንግስቲ ን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ሓድሽ “ኮርስ” ከተኣታቱ ምዃኑ ተፈሊጡ። እዚ “ስቨሪኩርሰን” ዝተሰምየ “ኮርስ” ሓደስቲ
ስደተኛታት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ዘለዎም ኣፍልጦ ንምዕባይ ተባሂሉ እዩ ክወሃብ። “እዚ ስደተኛታት ምስ ሕብረትሰብ
ሽወደን ብጽቡቕ ንኽወሃሃዱ ዝገብር ኣገዳሲ ስጒምቲ እዩ። ዕላማ ናይዚ ኮርስ ስደተኛታት፡ ሕብረተሰብ ሽወደብ ብኸመይ እዩ
ዝዓዪ ክፈልጡ ኣድላዪ ጻዕርታት ክኽገብሩ እዩ” ክብል ሚኒስተር ምውህሃድ ሽወደን ዮሃን ፐርሾን ገሊጹ’ሎ።
መንግስቲን ሰልፊ “ዴሞክራሲ ሽወደን” ን፡ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓባራዊ እምንቶ ከም አለዎም ዝገለጸት
ሬድዮ ሽወደን፥ እዚ ብኸመይ ክዳሎ ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣብ ምምካር ምህላዎም ወሲኻ ጸብጺባ’ላ። ኣቐድም ኣቢሉ’ውን፡ ናብ
ሽወደን ዝመጹ ሰባት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ኮርስ ከም ዝወሃቦም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዚ ናይ ሕጂ ግና ስፍሕ ዝብለን
ኣጠቓላሊን ክኸውን እዩ።
እዚ ኮርስ ግድነታዊ ኮይኑ፡ ብመርመራ ክውዳእ እዩ። ነዚ መርመራ ዘይሓለፉ ኸኣ ነቲ ኮርስ ከም ዝደግምዎ ክግበር እዩ
ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com