Saturday , December 2 2023

መንግስቲ ጥንቁቕ ባጀት ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን ሽወደን ን'ቁጠባዊ ክረምቲ' ትዳሎ ኣላ

ምስ ምንቁልቋል ውሽጣዊ ፍርያት፥ ሽወደን ናብ ከቢድ ቊጥባዊ ኲነታት ትኣቱ ምህላዋ፥ ዝቕባባ ኸኣ ንንውሕ ዝበለ ግዜ
ክጸንሕ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ፋይናንስ ኤልሳቤጥ ስቫንተሰን፥ እማመ ባጀት ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ኣመልኪታ።
“ሽወደን ሕጂ’ውን ኣብ ኣጸጋሚ ጸጥታዊ ኩነታትን እያ ዘላ። መንግስቲ ዋጋታት ንብረት ምቅላልን ስድራቤታት ምድጋፍን ቀዳምነት
ክህብ እዩ” ክትብል ስቫንተሰን ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢራ። ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ጽገናታት ባጀት ናብ 39 ቢልዮን
ክሮና (ኣስታት 3.5 ቢልዮን ዶላር) ኣውሪዳቶ’ላ። ቁጠባዊ ምንቁልቋል ሽወደን ኣብ ምሉእ 2024 ክቕጽል ትጽቢት ከምዘለዋ
ዝገለጸት ስቫንሰን፡ ብመሰረት መዐቀኒ ዋጋታት ሃለኽቲ ዝቕባበ ኣብዚ ዓመት ካብ 6% ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብ 2.7% ክወርድ
ምዃኑ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ 2% ሸቶ ኣብ 2025 ክወቕዖ ትጽቢት ከም ዝገብር ኣመልኪታ። እቲ ሰፊሕ መጠን ዝቕባበ ዋጋታት
ሲፒኣይ ኣብዚ ዓመት ካብ 8.7% ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ 4% ፡ ኣብ 2025 ድማ ናብ 1.7% ክወርድ ትጽቢት ይግበር፡፡
ብመሰረት ግምታት መንግስቲ፡ ጠቕላላ መንግስታዊ ፋይናንስ ሽወደን ድማ ንዝቕጽሉ ሰለስተ ዓመታት ሕጽረት ከርኢ እዩ። ኣብ
ዓመታት 2023 ሓፈሻዊ ሃገራዊ ፍርያት ሽወደን ናብ -0.8% ክጎድል፡ ኣብ 2024 ግን ናብ 1% ፡ ኣብ 2025 ድማ ናብ 2.9%
ክድይብ ትጽቢት ኣሎ።
ብተወሳኺ መንግስቲ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብዚ ዓመት ካብ 7.6% ናብ ዝመጽእ ዓመት ናብ 8.2% ክዓቢ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ፡
ብምኽንያት ምድኻም ክሮና ኣብዚ ዓመት ብማእከላይ ገምጋም ሓደ ዩሮ 11.50 ክሮና፥ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ 11.40
ክሮና፡ ድሕሪኡ ድማ ናብ 11.10 ክሮና ክምለስ ምዃኑ ይግምት። ስቫንተሰን፡ እቲ ናይ ባጀት እማመ፡ ዋጋታት ንብረት ንምንካይ
ኮነ ኢልካ ክግታእ ከም እተገብረ ገሊጻ’ላ።
ንሳ፡ እቲ 39 ቢልዮን ክሮነር ዝግመት ጽገናታት፡ ካብቲ ድሮ ንጽገናታት ዝተመደበ ገንዘብ ክውሰድ ምዃኑ፡ ቀጥታዊ ወሰኽ ግብሪ
ክኽፈል ከምዘይብሉን ገሊጻ። እቲ ባጀት ኣብ ዝመጽእ ዓመት 16 ቢልዮን ንሓፈሻዊ ድሕነት ንምምዳብ ዝቐረበ እማመ
ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ብጽላል ትካል ሽወደን ንከባብያውን ዞባውን ሰብመዚ–SKR–ተቐባልነት ረኺቡ’ሎ። ይኹን እምበር፡
SKR እዚ መጠን እኹል ከምዘይኮነ ገሊጹ እዩ።

 

 

Photo: Jonas Ekströmer/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com