Sunday , June 16 2024

መጠነ ዕብየት ህዝቢ ሽወደን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳኣንቆልቆለ ይመጽእ ከምዘሎ ተሓቢሩ።

ካብ 2013 ጀሚሩ መጠነ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ሽወደን እንዳኣንቖልቆለ ምምጽኡ ተገሊጹ። ብመስረት ዝወጸ ሓዱሽ ስታትስትክስ ብዝሒ ህዝቢ ሽወደን ብመጠኑ እዃ እንተወስከ፣ ዓመታዊ መጠነ ዕብየት ግን ካብ 2013 ኣዝዮ ይጎድል ሙህላዊ ሰብ መዚ ይገልጹ።

ብመስረት ማእከል ስታትስትክስ ሽወደን ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ብዝሒ ህዝቢ ሽወደን 10,327,589 ክኸውን ከሎ ምስ ዝሓልፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ 97,404 ጥራይ ብምውሳኽ፣ ካብዚኦም ብዝሒ ደቂ ተባዕትዮ 53,376፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 44,028 ነይሩ። በዚ መስረት ካብ ቅድሚኡ ዝነብረ ወስክ ህዝቢ ብ ክለተ ሚኢታዊ ምጉዳል ከምዘርኣየ እዚ ኣሃዝ ዝሕብር። በዚ መስረት ዓመታዊ ዕቤት ህዝቢ ሽወደን ይጎድል ምህላውን ነዚ ብዝሒ ናይ 2019 ዝተበጽሔ ብዓቢኡ ብሰንኪ ምውሳኽ ስደተኛታት ሙዃኑ ወስኪ እዚ ማእከል የገንዝብ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com