Sunday , June 16 2024

መጻኢ ዕድላት ፍቓድ ዝወሰዱ ስደተኛታትን ጉዳይ ጥርናፈ ስዳራቤታትን ከተጽንዕ ዝቖመት ኮሚተ ኣኼብኣ ጀሚራ።ብሮቡዕ ኣኼቡኡ ዝጀመረ ፓርላመንት ሽወደን ን ብግዚያዊት ኮሚተ ን ኩነታት ስደተኛታት ብፍላይ ነቲ ናይ ግዝያዊ ሰልስተ ዓመት መንበሪ ፍቃድ ኣብ ዝቕጽል ግዜ ናብ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝቕይር መስርሕ እማመታት ብሙትዃር ይዝቲ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ`ዚ እማመ ኣብ ግዜ ምሕዳስ ናይ ሰለስተ ዓመት ፍቓድ መንበሪ ናብ ተወሳኺ ሰልስተ ዓመት ክብ ክብል ወይ ናብ ቀዋዊ መንበሪ ፍቓድ ንምቕያር ክማላእ ዘለዎ ሮቛሒታት ዝበሎም ኣቶኪሩ እዚ ፓርላመንት ይዛራረብ ከምዘሎ እዩ ይግለጽ።  

ገለ ካብቶም ረቛሒታት ኣብዚ እማመ ካብ ዝቐረቡ ነቶም ብ ናይ ሰብኣውነት ናይ ሓደ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም  ተወሳኺ ክልተ ግዜ በብዓመቱ ብምሕዳስ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ናብ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክቕየር ዝብል ሓሳብ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ቀንዲን ወሳንን ጉዳይ ናይ እዚ ዋዕላ ኮይኑ ዘሎ ግን ሓደ ስደተኛ ናይ ቀዋሚ መነበሪ ፍቓድ ክረኽብ ተኾይኑ ናይ ግድን ቛንቛ ሽወደንን ብዛዕባ ማሕበረሰብ ሽወደን  እኹል ኣፍልጦ ክህልዎ፣ እዚ እንተኣምሊኡ ድማ ከምተወሳኺ ስድራቤት ክጥርንፍ መስል ዘውህብ ክኸውን ዝብል እማመ በዚ ኮሚተ ቀሪቡ ዘሎ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ነቶም ናይ ሰልስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ዝወሰዱ ክኸውን ክሎ ነቶም ብ ናይ ሰብኣውነት ናይ ሓደ ዓመት መንበሪ ዘለዎም ግን  ስድራቤቶም ክጥርንፉ ምስ ዝደልዩ ንሓደ ዓመት ክጽበዩ ዘገድድ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ።

ከምተወሳኪ ስድራቤት ኣብ ትጥርንፈሉ ኣመልካቲ ንገዛእ ርእሱን ስድራቤቱን ኣብ ኢኮነሚያው ውሕስነት ባዕሉ ሓላፍነት ዝሰከም ኮይኑ፣ ኣመልከቲ ህጻናት ምስዝኾኑ ግን ካብዚ መስፈርቲ ነጻ ይኾኑ ዝብል እውን ኣካል ናይ እዚ ሓድሽ እማመ ኮይኑ ኣሎ።

እዚ ሓድሽ እማመ ናይዛ ኮሚተ ኣብ ፓርላመንት ብምቕራብ ክጸድቕ ወይ ክንጸግ ወይ ድማ ብኸፊል ቁቡል ክኸውን ትጽቢት ዝግበር። እዚ መጻኢ ሰደተኛታት ንምውሳንን ነቲ ኣብ 2016 ግዝያዊ ተባሂሉ ሕጂ ዝስርሓሉ ዘሎ ኣገባባት ትምርምር ኮሚተ ዝሓልፈ ዓመት ዝቖመት ኮይና ኣብ መጻኢ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ንምርካብ ዘድልዩ ረቛሕታት ንምድላው ብመንግስቲ ዝቖመት ኮይና፣ በዚ መስረት እዛ ኮሚተ ካብ ዝሓልፈ ሮቡዕ ጀሚራ ን ሸሞንቴን ፓርትታትጸብጻባ ተቕርብ ከምዘላን፣ ርሱን ክትዓት ብ ፓርትታት ይካየድ ከምዘሎ እይ ዝሕበር።

በዚ መስረት ፓርትታት ነዚ ሓድሽ እማመ ዘለወን ድጋፍ ክገልጻ ገለዋ፣ ስለፍታት ሞደራትናን ክርስትያት ደሞክራትን ብፍላይ ነቲ ናይ  ቛንቛ ሽወደንን ኣፍልጦ ማሕበረሰብ ሽወደን ዝብል እማመ ዘለወን ደገፍ ይገልጻ።  


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com