Sunday , June 16 2024

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጒዳያት፡ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ጎነጽ ከም ማንም ካልእ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ዝኽሰት ገበን ክረአ ኣለዎ ይብል።

ሕብረት መሰል ደቀንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ጎነጽ ኣመልኪቱ ንመንግስቲን ሓጋጊ ኣካልን ወቒሱ። “ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ግፍዒ ናይ ምቕባል ረጒድ ቆርበት ኣማዕቢልና ኣሎና” ክትብል ሰክሬታሪ ጀነራል እፊ ውድብ ኦልጋ ፒርሰን ብሰንበት ምስ ተሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝነበራ ጻንሒት ገሊጻ። ንሳ መንግስቲ ኣካላት ሕጊን ነዚ ኣብ ምክልኻል እዂል ተግባራት ኣብ ምፍጻም ሰኒፈን ኣለዋ ክትብል ወቐሳኣ ኣቕሪባ’ላ።

ኣብ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጒዳያት ሚካኤል ዳምበርግ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ምግፋዕ ከም ገበን ክረአ ኣለዎ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ከምዚ ዝበለ እማመ ዘለዎ ኣካል ንኽሰምዕ ኣዝዩ ድሉው እዩ ኢሉ። “ኣዝዩ ምዕቡል ሕጊ ኣሎና–እቲ ሽግር ኣብ ትግበራ እዩ ዘሎ” ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዓመት ነዚ ጋግ ንምምሕያሽ ጻዕሪን ክግበር እዩ ኢሉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com