Friday , July 12 2024
Credit: Lars Schröder/TT

ሚኒስትሪ ፋይናንስ ትንበያ ዋጋታት ንብረት የውርድ

መንግስቲ ሽወደን ትንበያ ዝቕባበ ዋጋታት ብምጒዳል፣ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቁጠባዊ ዕብየት ክመሓየሽ እዩ ዝብል እምነት ከምዘለዎ ገሊጹ። ይኹን እምበር ዕዳጋ ሽቕለት ገና ስክፍታ ዝፈጥር ነጥቢ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ሽወደን ኣብዚ ዓመትን ኣብ 2025 ን ኣብ 8% ክቕጽል እዩ ዝብል ትጽቢት ኣሎ። እዚ እናኾነ ፍቓድ ስራሕ ረኺቦም ናብ ሽወደን ዝግዕዙ ሰባት፡ ትሕቲ ዕድመ ዝርከቡ ደቆም 18 ዓመት ምስ መልኡ፡ ሕጋዊ ጸገም የጋጥሞም ምህላዉ ይግለጽ ኣሎ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ። ብመሰረት ሓድሽ ድንጋገ ኢሚግሬሽን ሽወደን እዞም ኮተቴ ድሕሪ ደጊም ኣብ ወለዶም ጽግዕተኛታት ከም ዝኾኑ ባእታታት ኣይቁጸሩን እዮም። በዚ ድማ ፍቓድ ስራሕ ረኺቦም ምስ ወጻእተኛታት ወለዶም ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ኮተቴ ካብ ሽወደን ክወጹ ከምዘለዎም ተነጊርዎም ኣሎ። እዞም ኮተቴ ዋላ’ውን ገና ኣብ ቤቶም ይነብሩ እንተሃለዉ፡ ከምኡ’ውን ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይዛዝሙ እንተሃለዉ፥ እዚ ሕጊ ተፈጻምነት ይህልዎ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com