Thursday , June 20 2024
Credit: Jonas Ekströmer/TT

ማርያ ሚንዳማር ሓዳስ ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ኮይና ተመዚዛ።

ማርያ ሚንዳማር ሓዳስ ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ብምዃን፡ ነቲ ውዕሉ ብመንግስቲ ዘይተናውሐ ሚካኤል ሪበንቪክ
ክትትክኦ እያ። ናይ ሕጊ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ምኩርቲ ሰራሕተኛ ብምዃና እትሕበን ማርያ ሚንዳማር፥ ኣብ ካልእ መንግስታዊ
ኤጀንሲ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ክትነጥፍ ዝጸንሐት እያ። ንዝሓለፋ ኣርባዕተ ዓመታት ዳይረክተር ጀነራል ኣገልግሎት ሽቕለት
ብምዃን ክትሰርሕ ጸኒሓ’ላ። ማርያ ማልመ ስተነጋድ በዚ ምልመላ ሚንዳማር ሕጒስቲ ምዃና ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝገበረቶ
ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊጻ። ንሳ “ድልድል ዝበለ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሰብ እያ። ኣቐዲማ ዳኛ ዝነበረት ኣብ ልዕሊ ምዃና፡ ካብ ዝተፈላለዩ
በዓልመዚ ብዙሕ ናይ ስራሕ ተመኲሮ ዘዋህለለት ሰብ እያ። ኣብ ውድባት ለውጢ ኣብ ምምጻእ ብቕዓት ከም ዘለዋ ዘመስከረት
ሰብ እያ፡ በዚ ድማ’የ ሚንዳማር ነዚ ኣሸጋሪ ግና ኣዝዩ ኣገዳሲ ስራሕ ብቕዕቲ እያ ኢለ ዝኣምን” ክትብል ገሊጻ’ላ። ሚካኤል
ሪበንቪክ ካብ 2017 ኣትሒዙ ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ክሰርሕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ።
ሪበንቪክ ካብ ስራሕ ክሰናበት ምዃኑ ዜና ምስ ተነገረ፥ ኣባል ሰልፊ ዴሞክራትና እያን ሰርደር ን ሪበንቪክ “ነጣፊ ሕቶ ዕቚባ እዩ
ኔሩ” ኢሉ ድህሪ ምዝላፍ፥ “ኤጀንሲታት መንግስቲ ንገዛእ ርእሰን ዘጽርያሉ ግዜ ኣኺሉ’ሎ” ክብል ኣብ ሕሳብ ትዊተሩ
ጽሒፉ’ሎ። እዚ ድማ ምናልባት መንግስቲ ን ሪበንቪክ ካብ ስልጣኑ ንኽኣሊ፥ ብሰልፊ ዴሞክራትና ጸቕጢ ክግበረሉ ጸኒሑ
ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጥርጣረታት ኣስዒቡ’ሎ። እንተኾነ ግና ሚኒስተር ማይግሬሽን ማልመ ስተነጋድ ነዚ ርእይቶ ነጺጋቶ’ላ። ንሳ
“ብቐዳምነት ኣነ ከምኡ ዓይነት ቃላት ኣብ ልዕሊ ሪበንቪክ ኣይምተጠቐምኩን። ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዓመታት ዓብዪ ዕዮ እዩ
ክዓምም ጸኒሑ። ኣብ 2015 ሽወደን ብከቢድ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ እተጨነቐትሉ፥ ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወራር
ሩስያ ምስ ተኸስተ ዝነበራ ከበድቲ ሸውዓተ ዓመታት ነዚ ኤጀንሲ መሪሕዎ’ዩ። ሕጂ ግና ዝሰናበተሉ ግዜ ኣኺሉ’ሎ” ኢላ። ማርያ
ሚንዳማር ናብዚ መዝነት ዝመጽኣትሉ ኣገባብ ፖለቲካዊ ስልቲ ዘይኮነ፥ ኣብ ተፈላለያ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ዝጸንሓ ውህሉል
ልምዲ ምዃኑ ኣስሚራትሉ። ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ብምኽንያት ነዊሕ መስርሕ ምስላጥ ጒዳያት ብ ትካል ሓባሲ ንብዓት ክኽሰስ
ምጽንሑ ዝገለጸት ሚንድሃማር “ኣብቲ ትካል ነዊሕ መስርዕ ከምዘሎ እፈልጥ እየ፡ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣተኲሮ ክገብረሉ
ዝደሊ መዳያት’ዩ” ክትብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ’ላ።

 

 

Credit: Jonas Ekströmer/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com