Friday , July 12 2024

ማእከላይ ባንክ ሽወደን መጠን ወለድ ብዘለዎ ክቕጽል ይውስን።

ማእከላይ ባንክ ሽወደን መጠን ወለድ በቲ ዝጸንሖ ማለት ( ኣሉታ 0.25 ሚእታዊት) ክሕጸርን ኣብ መወዳእታ ዓመት 2019 ክውስኽ ምውሳኑን ተፈሊጡ። እዚ መጠን ምስ ምውዕዋዕ ኲናት ንግድ ኣመሪካን ቻይናን፡ ቅልውላው ምስሓብ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳን ከምኡ’ውን ምዝሓል ቊጠባ ሽወደንን ክሳብ ሓጋይ ብዘለዎ ክቕጽልን ክኢላታት ተነብዮም ኣለዉ።

ኣቐዲሞም ዝወጹ ትንበያታት ከም ዘመልክትዎ እቲ ምውሳኽ ወለድ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ 2019 እዩ ክጅምር። ኣብዚ ዓመት ብ 13 ለካቲት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ቀዳማይ ገንዘባዊ ፖሊሲኡ ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ኣብ ዘለዎ ( ማለት ኣሉታ 0.25 ሚእታዊት) ክድረት ምውሳኑ ይፍለጥ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com