Friday , July 12 2024
Credit: Kajsa Ekström/Sveriges Radio

ማእከላይ ፓርቲ፡ “ኣብ ሽወደን ዓመታዊ ሓደ ሽሕ ሓረስቶት ንኸስር ኣሎና”

ሬድዮ ሽወደን ምስቶም ኣብ ባይቶ ኤውሮጳ ንምርጫ ዝቐረቡ ላዕለዎት ሕጹያት ሰልፊ እትገብሮ ዘላ ተኸታታሊ ቃለ መሕትት
ዝዛዝም ዕላል ምስ ሕጽይቲ ሰልፊ ማእከል ኤማ ቪስነር ጌራ’ላ። ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ንፍረድሪክ ፈደረሊ ኣብ ዝትክኣሉ
እዋን ኣብ 28 ዓመታት ዝነኣሰት ኣባል ባይቶ ሽወደን ዝነበረት ኤማ ቪስነር ካብ ሰልፊ ማእከል እያ። ቪስነር ገና ጓል 13 ዓመት
እናለወት፥ ናይ ኣል ጎር ፊልም “ዘ ኢንኮንቪንዬንት ትሩዝ” ድሕሪ ምርኣይ እያ ፖለቲከኛ ክትከውን ወሲና። ንሳ ጒዳያት ክሊማ፣
ጸዓትን ሕርሻን ቀዳምነት እትህቦም ጉዳያት ምዃኖም ገሊጻ’ላ። “ንሳ ብሓንቲ ነጥቢ’ውን ይዂን ኣብ ክሊማ ብዙሕ ለውጢ
ምምዝጋብ ይከኣል እዩ” ዝብል እምነት ኣለዋ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘቕመጦ ሸቶታት ክሊማ ምትግባርን ሃገራት እቲ ሕብረት ኣብ
ባህርያዊ ነዳዲ ዝጸንሐን ተሞርካስነት ከም ዝጎድል ምግባርን፥ ነዚ ሕጊ ዘይትግብር ድማ ካብቲ ሕብረት ዝውሕዘሉ ማዕከን ከም
ዝልኮት ምግባር ዝለዓለ ቀዳምነታታ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ኣዝዩ ህሩፍ ተሞርካስነት ባህርያዊ ጋዝ ነክዩ ብጸዓት
ኤለትሪክ ክትካእ ከም እትሰርሕ ወሲኻ ገሊጻ’ላ።
“እዚ እዋን’ዚ ሓረስቶት ብመንጽር ጒዳይ ምቚራጽ በካሊ ጋዛት፡ ምምሕያሽ ብዙሕነት ህይወት፡ ኣጠቓቕማ ማይን ካልእን
እንታይ ከቕርቡ ይኽእሉ ኣብ ዝብል ኣተኲሮ ክገብር ይደሊ እዩ። ሓረስቶት ኣብዚ ጒዳይ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ብኸመይ
ክገብሩ ከም ዘለዎምን ብዙሕ ሕግታት ኣሎ። ብዝኾነ ኣፍራዪነትን መኽሰብን ሓረስቶት ክውስኽ ምግባር ከድልየና እዩ። ክንድቲ
ዝድለ መኽሰብ ይረኽቡ ብዘይምህላዎም ዓመታዊ ሓደ ሽሕ ሓረስቶት ንኸስር ኣሎና” ክትብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com