Monday , July 22 2024
Jeppe Gustafsson/TT

ማእከል ኮምፕዩተር ዩኒቨርሲቲ Linköping መበል 30 ዓመቱ ጸንቢሉ።

ብዕድመ ዝዓበየ ሃገራዊ ማእከል ኮምፕዩተር ዩኒቨርሲቲ Linköping መበል 30 ዓመቱ ጸንቢሉ።

ኣብቲ ጽንብል ሓሙሽተ ልዑል ፍጥነት ዘለወን ኮምፕዩተራት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክትከላ እየን።

ሓንቲ ካብዚኣተን ኣብ ሽወደን እታ ዝዓበየት ኮምፕዩተር እያ ተባሂሉ’ሎ።

እዛ ዓርሞሸሽ ኮምፕዩተር ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮጳ እታ ዝሓየለት እያ ተባሂሉ’ሎ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Linköping ዝተስርሓ ካልኦት ኮምፕዩተራት ኣብ ኣካዳምያዊ መጽናዕቲ ትምህርቲን ቡለቲን ኣየርን ሓዊስካ ኣብ ሓያሎ ዓውዲታት ኣገልግሎት ክህባ እየን።

ኣብ ብዙሕ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝተራኸባ ኮምፕዩተራት ኣለዋና ይብል ዳይረክተር ኤን ኤስ ኤ Anna Janez ንተሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ቃል።

ዓብዪ ናይ ምዕቋር ዓቕሚ ዘለዎ ብምዃኑ ኣሸገርቲ ግድላት ሕሳብ ንምግባር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ” ኢሉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com