Sunday , June 16 2024

ምምሕዳር ኡደቫል ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ኣባይተ ትምህርቲ ይዓጹ።

ምምሕዳር ኡደቫላ ካብ ሎሚ ሮብዕ ጀሚሩ ናይ ካልኣይ ድረጃን ትምህርቲ ናይ ዓበይትን ንኣስታት 2 ሰሙን ከምዝዕጸዋ ሓቢሩ። እዚ ውሳነ ድማ ንኣስታት 5000 ተመሃሮ ከምዝምልከትን ፡ ትምህርቶም ድማ ብርሓቀት ከምዝከታተሉን ክግብውርዩ። እዚ ዉሳነ ድማ ንዓበይቲ ተምሃሮ ማለት ተመሃሮ ሓገዝ ካብ ስድራ ዘየደልዩም ትምርቲ ምስ ዘብኩሩ ዝምልከትዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com