Friday , July 12 2024

ምንቑልቛል ባጠራ ክሮነር ኣብ ዋጋታት የሕምልትን ፍረታትን ጽልዋ ይገብር ከምዘሎ ተሓቢሩ!!

ምንቊልቋል ዋጋ ክሮነርን ዋሕዲ ዘራእትን ንምንጋር ዋጋ ኣሕምልቲ ምኽንያት ኮይኑ ተባሂሉ። ብመሰረት ጸብጻባት ኣፍቶንብላዴት ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ሽወደን ናህሪ ዋጋ ኣሕምልቲ ተራእዩ ኣሎ። ገለ ካብዞም ምኽንያታት ምልዋጥ ክሊማን ቊጠባዊ ኲነታትን እዮም።

እዞም ብሰብመዚ ስታቲስቲክስ ሽወደን እተሰነዱ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ዝበዝሑ ኣሕምክቲ ናይ 12 ሚእታዊት ምውሳኽ ዋጋ ኣርእዮም ኣለዉ። ብኣንጻሩ ዋጋታት ገለ ቴክኖሎጅያዊ ኣቕሑ፡ ንኣብነት ኮምፕዩተራት ብ22 ሚእታዊት ምጒዳል ኣርእዩ’ሎ።

ዓማዊል በዚ ወሰኽ ቅሬታ ከም እተሰምዖም እታ ጋዜጣ ወሲኻ ሓቢራ’ላ። ብዘይካ ምጒዳል ዋጋ ክሮናን ምልዋጥ ክሊማን ትሑት ምህርቲ ናይ ቀረባ ዓመታት ተወሰኽቲ ምኽንያታት ተባሂሎም ተለልዮም ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com