Sunday , June 16 2024

ምግዛእ ወርሓዊ መጉዓዚያ ትኬት ባቡር ኣብ ስቶክሆልም ይጎድል።

ኣብ ዝሓለፉ ዉሑዳት ሳምንታት ጀሚሩ ብዝሒ ካብ ዓደግቲ ወርሓዊ መጉዓዓዚ ትኪት ባቡር ስቶክሆልም ብብዝሒ ምዉሓዱ፣ ወሃብ ቃል ትካል መጉዓዚያ ምድሪ ባቡር ከተማ ስቶክሆልም SL ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ትካል ኣብ ንቡር ግዜ ካብ ዝሸጦ ዝነበረ ወርሓዊ ካርድ ማለት månadskort, 155 ሚልዮን ክራዉን ከምዝሳኣነ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ጸብጻብ ዝሓለፈ ዓመት ከምዝሕብሮ ልክዕ ኣብዚ ሰሙናት እዚ ካብ ዝሽየጥ ዝነበረ ወርሓዊ ካርድ ባቡር 166 500 ካርድ ፍልልይ ከምዝተራእየ፣ እዚ ማለት ከኣ ብኡ መጠን ብዝሒ ዘሎዎ ኣታዊ ክስእን ከምዝተገደደ የመልክት ።

ከምዚፍለጥ እቲ ትካል ብግዚያዉነት ቁጽጽር ትኬት ኣብ መጉዓዚያ ባቡር ጠጠዉ ከምዘበሎ ዝዝከር እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com