Friday , December 1 2023

ሞት ክልተ ደቂ 14 ዓመት ኮተቴ ምስ ጒጅለ ገበን ከም ዝተኣሳሰር ተሓቢሩ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ጫካ ሞይቶም ዝተረኽቡ ክልተ ደቂ 14 ዓመት ኮተቴ፥ ምስ ኣባላት
ጒጅለታት ገበን ኣዕሊሎም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ምንጭታት መደብ “ሬድዮ ሽወደን ፒ 3–ክሪም” ሓቢሮም። ሓደ ወዲ 15
ዓመት ኮተቴ እውን ኣብዚ ጉዳይ'ዚ ምስታፉን፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብዚ ጉዳይ ቅትለት ተሓባባሪ እዩ ብዝብል ተጠርጢሩ ምህላዉን
ተፈሊጡ። ንሱ ነቲ ቅትለት ኣይወዓልኲዎን ክብል ናይ እምነት ክሕደት ቃሉ ንፖሊስ ሂቡ’ሎ። ፖሊስ ነቲ ናይ መዕለሊ ፕሮግራም
ድሕሪ ምፍታሽ ንሱን እቶም ክልተ ግዳያትን ዕላል ምክያዶም ከጣልሉ ክኢሎም ኣለዉ። ብዘይካዚ ኣብቲ ዕላል ፖሊስ ኣጸቢቖም
ዝፈልጥዎም ሳጓታት ኣባላት ጒጅለታት ገበን ከም እተጠቕሱ ተፈሊጡ። ሰለስቲኦም ኮተቴ ምስቲ ኣብዚ ዓመት ማዕበላት ጎነጽ
ዘስዓበ ጒጅለ ገበን ብኦንላይን ዕላል ምክያዶም፥ እታ ሬድዮ ወሲኻ ገሊጻ’ላ። እቶም ደቂ 14 ዓመት ኮተቴ፥ ኣብ ዝሓለፈ ሳመር
በበይኖም ድሕሪ ምዂብላል፥ ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ጫካ ሞይቶም ከም እተረኽቡ ዝፍለጥ እዩ። ክልቲኦም
ግዳያት ብመሰረት ግዱድ ሕጊ ክንክን መንእሰያት ኣብ ኣብያተ ክንክን ዝጸንሑን፥ ኣቐዲሞም ኣብ ዝተፈላለየ ኣባይቲ ክንክን
ዝነበሩን እዮም። እቶም ግዳያት ምስ ኣባላት እቲ ጒጅለ ገበን ብዘይምርድዳኦም ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፖሊስ ግምታቶም
ኣቐሚጦም ኣለዉ።

 

 

. Credit: Magnus Lejhall / TT, Montage: Sveriges Radio.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com