Friday , July 12 2024

ሰላዪ ዝበሃል ማእሰርቲ ኣላርም የበራብር

ትንታነ ዜና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቻይና ብምስላይ ዝተኸሰሰ ኖርወጃዊ ምእሳርን ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕነት ኖርወይ ሓድሽ ኣላርም ኣስሚዑ። ኖርወጃውያን ኣዝዮም ገርህታትን ምትእምማንን’ዮም ዝብል ሕቶታት’ውን ኣልዒሉ’ዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኖርወይ፡ ኤስፐን ባርት ኢደ ካብ ሰልፊ ዕዮ (ጸጋም)፡ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጥራይ ናብ ቻይና ዑደት ኣካይዱ። ሕጂ ሰበስልጣን ስለያ ኖርወይ ንሓደ ኖርወጃዊ ዜጋ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ንቻይና ብምስላይ ክሲ ኣቕሪቦሞ ኣለዉ። ስእሊ፡ ዩተንሪክስዲፓርትመንት/ራግንሂልድ ሲመንስታድ

“ኖርወይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዓቢኡ ኣብ ነንሕድሕድና እንምርኮሰላ ሃገር እያ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘት ጋዜጣ ዳገንስ ኔሪንግስሊቭ (ዲ.ኤን.)። ነቲ ዳሕረዋይ ጉዳይ ስለያ ኖርወይ ግን፡ ኖርወጃውያን ኣብ ኖርወይን ብዲጂታላዊ ኣገባብን ናይ ወጻኢ ስለያ ትካላት ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ዝያዳ ክነቕሑ ኣለዎም ዝብል “ጠቓሚ መዘኻኸሪ” ኢላቶ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ዮናስ ጋህር ስቶረ ድሕሪ እቲ ማእሰርቲ ሒደት መዓልታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ንጋዜጣ ኣፍተንፖስተን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ፍጹም ገርህታት ክንከውን የብልናን” ኢሉ። መብዛሕትኡ መንግስቱ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘለዎ ፖሊሲ ብኸመይ “ዘመሓይሽ” ከምዘሎ ዝዓለመ እዩ ነይሩ: ትካል ስለያ ፖሊስ ኖርወይ ፒኤስቲ ቻይና ብፍላይ ብዛዕባ ቀረብ ሰንሰለትን ኣብ ኣርክቲክ ንነብሳ ምቕማጥን ብዝምልከት ዓቢ ናይ ስለያ ስግኣት ከምዘለዋ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ይገልጽ። ቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ኖርወይ እውን ተገዳስነት ከምዘለዋ ይእመን። ስቶር ንባዕሉ’ውን ኣብ መንጎ ኣመሪካን ቻይናን ናይ ስልጣን ቃልሲ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ቻይና ንኲናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከም እትድግፍ ንባይቶ ሓቢሩ’ሎ።

ቻይና ድሕሪ ኣመሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርኽቲ ኖርወይ’ውን ስለዝኾነት፡ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ክሊማ ድማ ዓቢ ተራ ስለዘለዋ ግን ረቂቕ ሚዛን’ዩ። ስቶረ፡ ኖርወይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ክፉታት ቁጠባታት ከመይ ከም ዝኾነትን ምስ ቻይና ርክብን ንግድን ከም እትደሊን ኣስሚሩሉ። ማዕረ ማዕሪኡ ግን ስቶር ቻይና “ድሕሪ ቴክኖሎጂ፣ ርድኢት ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ውሳነን ውልቃዊ ርክባትን ኣብ ንነብስና ክንከላኸለሉ ኣብ ዝግበኣና መዳያት፣ ንጸጥታ ገዛእ ርእስናን መሻርኽትናን ኣብ ግምት ብምእታው ከምዘላ” ኣጠንቂቑ።

እዚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ኖርወጃዊ ዜጋ ብግልጺ መንነቱ’ኳ እንተዘይተገልጸ፡ ኣብ ኖርወይ ዝተወልደን ኣብ ከባቢ ኦስሎ ዝዓበየን ብተዛማዲ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ። ኣብ ኖርወይን ወጻእን ልዑል ትምህርቲ ዝተማህረ ኮይኑ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ፖሊሲ ጸጥታን ዝምልከት ጉዳያት ኣተኲሩ’ዩ። ምስ ሓደ ቻይናዊ ዩኒቨርሲቲ’ውን ርክብ ኣለዎ፣ ቻይናዊ ይዛረብ፣ ኣብ ሓያሎ ሲቪካዊ ውዳበታት ንጡፍን ኣባል ናይ ባዕሉ ስቶር ሌበር ፓርቲ ኮይኑን፣ ዋላ’ውን ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤስፐን ባርት ኢደ’ውን ኣባል ዝኾነሉ ናይቲ ሰልፊ ከባብያዊ ምዕራፍ ኦስሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com