Breaking News

ሰሙናዊ ጸብጻብ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት

ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን፡ 384 ሽሕ ሰባት፡ ስራሕ ኣልቦ ምዃኖምን እዚ ድማ 7.4% ካብቲ ሰራሒ ዓቕሚ ምዃኑ መዝገባት ኣርቤትስፎርሜድሊንየን ገሊጾም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን፡ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት፡ 7.5% ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ብምውሳኽ ሓቢሩ።

ዝሓለፈ ሰሙን፡ 9040 ሰባት፡ ስራሕ ክጅምሩ እንከለዉ፡ 980 ድማ ስሩዕ ትምህርቲ ጀሚሮም። 6.7 ሽሕ ሰባት ድማ ሓደስቲ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ከም ዝተመዝገቡ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ ኣሎ።

ቁጽሪ ናይቶም ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፡ 48,800 ክበጽሕ እንከሎ፡ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብዚ ክሊ ዕድመ ድማ 9.5% ኮይኑ ኣሎ።