Monday , February 26 2024
Pixabay

“ሰባት ምስ AI ዝህልዎም ዝምድና ብ መሰረታዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ድሌታት ዝጽሎ እዩ”–ሓደ መርመራ።

ውልቀሰባት ምስ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ዘማዕብልዎ ርክብ ብ መሰረታዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ድሌታት
ኣዝዩ ከም ዝጽሎ ተፈሊጡ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ፊንላንድ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ታምፐረ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም
ዘመልክቶ፡ ሓደ ሰብ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን ዝህልዎ ናጽነት፡ ብቕዓትን ዋንነት ናይ ምስትምቓር ብቕዓቱን፡ ኣብ ልዕሊ
AI ዘለዎ ኣረኣእያ ኣብ ምቕራጽ ልዑል ተራ ኣለዎ። ሰባት ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ኣረኣእያ ንምድህሳስ ተመራመርቲ ክልተ
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ኣካዪዶም ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ መጽናዕቲ ኣብ ሽዱሽተ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ማለት ኣብ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡
ጀርመን፡ ኣየርላንድ፡ ኢጣልያን ፖላንድን ዝተኻየደ ኮይኑ፥ ካብ 18 ክሳብ 75 ዝዕድሚኦም ኣስታት 8,800 ውልቀሰባት ዘሳተፈ
እዩ።
እቲ መጽናዕቲ፡ ኣብ ልዕሊ AI ዘሎ ኣወንታዊን ኣሉታውን ኣረኣእያ ምስ ስነ-ኣእምሮኣዊ መሰረታዊ ድሌታት ዝተኣሳሰር ምዃኑ
ኣረጋጊጹ’ሎ። ብፍላይ ድማ ስምዒት ብቕዓትን ዋንነትን ኣብ ልዕሊ AI ኣብ ዝነበረ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ሓያል ጽልዋ ዘሕድር
ምዃኑ፥ እቲ ምርምር ኣጣሊሉ’ሎ። ካልኣይ መጽናዕቲ፡ ካብ 18 ክሳብ 80 ኣብ ዝዕድሚኦም ፊንላንዳውያን ዘተኮረ ኮይኑ፡
ርእሰ-ተኣማንነትን ስምዒት ዋንነትን ምስ ምጥቃም AI ዘለዎ ዝምድና ንምድህሳስ ፈቲኑ’ሎ። እቶም ተመራመርቲ፡ ስምዒት
ርእሰ-ምትእምማንን ዋንነትን ምስ ዝውስኽ፡ ኣብ ልዕሊ AI ዘሎ ጽቡቕ ኣረኣእያ ከም ዝዓቢ፡ ኣሉታዊነት ድማ ከም ዝንኪ
ተዓዚቦም። እቲ መጽናዕቲ፡ ምስ ግዜ ኣብ ኣተሓሳስባ ጽልዋ ዘሕድሩ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ስነ-ኣእምሮኣውን ረቛሒታት እውን
ዘርዚሩ’ሎ።
"ሰባት ብዛዕባ AI ተስፋን ፍርሕን ኣሕዲሮም ኣለዉ። እንተኾነ ግና ኣብ AI ጽቡቕ ኣረኣእያታት ምሓዝ፡ ነዚ ቴክኖሎጂ ብ ስሉጥ
ኣገባብ ን ምጥቃም ክሕግዝ ይኽእል'ዩ" ክብል ተመራማሪ በርግዳል ገሊጹ።
"ኣብ ሽዱሽቲአን እዚ መርመራ እተገብረለን ሃገራት ዝተረኽበ ውጽኢት ተመሳሳሊ እኳ እንተኾነ፡ ፊንላንዳውያን ምስ ካልኦት
ተሳተፍቲ ኤውሮጳውያን ክነጻጸሩ ከለዉ ኣብ ልዕሊ AI ዘለዎም ኣረኣእያ ዝያዳ እወታዊ እዩ። እዚ ድማ ንፊንላንዳውያን ክጠቅም
ይኽእልዩ ክብል ተመራማሪ ኦክሳነን ኣመልኪቱ’ሎ።

 

 

Pixabay

 

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com