Thursday , February 9 2023

ሰብ ስቶክሆልም ልደት ብቚጠባ ንምብዓል ይዳለዉ።

ዋጋታት መግብን ጸዓትን ብናህሪ ይውስኹሉ ኣብ ዘለዉሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰብ ስቶክሆልም ብዝተሓተ ወጻኢ ልደት ብዛዕባ ዝጽንብሉሉ ኣገባብ ይበላሓቱ ምህላዎም ተገሊጹ። ሬድዮ ሽወደን ኣብ ስቶክሆልም ተዘዋዊራ ኣብ ዝገበረቶ ዳህሳስ ሰባት ብምኽንያት ክብሪ ጸዓትን መግቢን ነቲ በዓል ብቚጠባ ከብዕልዎ ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ኣጣሊላ’ላ። ገለ ካብዚ ድማ ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎም ወይ ህያባት ምስጋር፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕዝቶ ኣብ ፍቕሪን ዝምድናን ምትኳር ዝብሉ ርእይቶታት ቀሪቦም ኣለዉ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com