Thursday , October 6 2022
Johan Nilsson/TT

ስደተኛታት ዩክሬይን ብማዕረ ክመራቕሑ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ኣብ ትግባረ ክውዕል እዩ።

ስደተኛታት ዩክሬይን ብማዕረ ክመራቕሑ ዝብል ሓድሽ ሕጊ፡ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ኣብ ትግባረ ክውዕል ምዃኑን፡ ገለ ስደተኛታት ዩክሬይን ክግዕዙ ከም ዝኽእሉን ተገሊጹ። ኣብ ቤተክርስትያን ሽወደን ኣወሃሃዲት ስደተኛታት ሊና ኣንደርሰን፡ ኣብ ሃላንድ ደቡብ ሽወደን ንዝርከብ መደበር ሬድዮ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ምስ  ስደተኛታት ዩክሬይን መዓልታዊ ከም እትራኸብን እቶም ስደተኛታት ተሻቒሎም ምህላዎም ምስትውዓላን ኣመልኪታ። ኣብ ናይ ብሕቲ መንበሪ ዘለዉ ስደተኛታት በዚ ሓድሽ ሕጊ ከም ኣይክግዝኡን እዮም ተባሂሉ’ሎ።