Friday , July 12 2024

ሶርያዊ መበቈል ዘለዋ ሽወደናዊት ነርስ “ናይዚ ዓመት ሽወደናዊት ጅግና” ሽልማት ተዓዊታ።

እዛ ኢስራ ኣል ኣብዳሊ እትበሃል ነርስ ንግዳያት ኲናት ሶርያ ብዝገበረቶ ሓገዝ ኣብ ታሕሳስ 18 ናይዚ ዓመት ሽላማታ ክትቅበል እያ። ኢስራ ኣብ ኣዝዩ ፈትኒን ሓደገኛን ኲነታት ሕሙማት ሶርያ ኣብ ምሕጋዝ ዓብዪ ተራ ምጽዋታ ጋዜጣ ኣፍቶንብላዴት ኣብ ገጻታ ኣስፊራ’ላ። ንሳ ድሕሪ 2015 ዝነበረ ማዕበል ስደት ሶርያውያን ናብ ደሴታት ሌስቦስ ብምኻድ ኣብ ምድሓን ህይወት ስደተኛታት ብንጥፈት ምስታፋ እውን ተሓቢሩ። “መብዛሕትኦም ካብዞም ግዳያት ጥዕና ቆልዑ እዮም ኔሮም። ሞት ቆልዑ ፍጹም ዘይቅበሎ ኲነት ብምዃኑ ብዙሕ እየ ዝጽዕር ኔረ።

ኣብ ምልእቲ ደሴት ሓንቲ ኣምቡላንሳ ጥራይ እያ ኔራትና” ክትብል ትዝክር። ንሳ ሕክምናዊ ቀርባት ብምእካብ ወለንታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ምውዳብ ነዞም ዝመኸኑ ናውቲ ብቱርኪ ኣቢላ ምስ መግብን ካልእ ሓገዝን ናብ ሶርያ ምልኣኽ ጀሚራ። “ኣብ ሶርያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኲነታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። እቲ ኲነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ሰባት ብስእነት መግቢ፥ መዕቈቢን ክንክንን ይሳቐዩ ኣለዉ” ኢላ። ንሳ እዚ ሽልማት ከም ዘሐጐሳን ካብ ኲናት ዕቊባ ደልዮም ንዝሃድሙ ሰባት ንምሕጋዝ ኲሉ እጃሙ ከበርክትን ጸዊዓ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com