Sunday , June 16 2024
The defendant, Anwar Raslan, stands in the courtroom before the pronouncement of the verdict at the Higher Regional Court in Koblenz, Germany, Thursday, Jan. 13, 2022.(Thomas Frey/Pool via AP) DMSC101

ሶርያዊ ኮሎኔል; ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ብዝፈጸሞ ገበን ኣብ ጀርመን ተፈሪዱ

ቤት ፍርዲ ጀርመን፡ ንሓደ ሶርያዊ ኮሎኔል፡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ብዝፈጸሞ ገበን ከም ዝፈረደ ተፈሊጡ።

እዚ ኣንዋር ራስላን፡ ዝተባህለ 58 ዝዕድሜኡ ሶርያዊ፡ ኣብ እዋን ውግእ ሕፍሕድ ሶርያ፡ ኣብቲ “ምድራዊ ሲኦል” ብዝብል ስም ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ፡ ልዕሊ 4000 ሰባት ብምስቓይ እዩ ተኸሲሱ ጸኒሑ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ፡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ እሱራት፡ እንተላይ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ፡ ባርባራዊ መስርሕ መርመራ ይገብር ምንባሩ ኣብቲ ክሲ ተጠቒሱ’ሎ።

ኣብዚ ኣብ ኮብሌንዝ ዝተኻየደ ፍርዳዊ መስርሕ፡ ንፈለማ እዋን ኣብ ወጻኢ ሃገር እተኻየደ፡ ገበን መንግስቲ ሶርያ፡ ዝረኣየ ጒዳይ እዩ ተባሂሉ’ሎ።

ኣብ እዋን ስልጣን ፕረሲደንት በሻር ኣል ኣሳድ ላዕለዋይ በዓልመዚ ክፍሊ ጸጥታ እታ ሃገር ዝነበረ ራስላን፡ ኣብ ዓመተ 2011፡ ኣንጻር መንግስቲ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ምጭፍላቕ ግደ ከም ዝነበሮ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብቲ እዋን ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉን ዝተጠርጠሩን ሰባት ብራስላን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ስርሒት፡ ኣብ ከተማ ደማስቆ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣል-ኸጢብ ክዳጎኑ ይግበሩ ኔሮም።

ራስላን ኣብ ዓመተ 2019፡ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዕቚባ ድሕሪ ምሕታቱ እዩ ክሲ ቅትለት 58 ሰባት፥ ጾታዊ መጥቃዕቲን ምስቓይ ልዕሊ 4000 ሰባትን ቀሪቡሉ። ንሱ ነዚ ክሲታት ድሕሪ ምንጻግ፡ ንዝተፈላለዩ ሰባት፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከምልጡ ይተሓባበር ምንባሩ ወሲኹ ብምግላጽ ነብሱ ክከላኸል ፈቲኑ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com