Monday , February 26 2024

ሽወደናውያን ተማሃሮ ኣብ መጽናዕቲ ትምህርቲ ዓለም ብታሪኽ ሕማቕ ውጽኢት ይረኽቡ

ሽወደናውያን ተማሃሮ ኣብ ሒሳብን ምርዳእ ንባብን ዘለዎም ክእለት ብርቱዕ ቁልቁል ከም ዝወሰደ ዳሕረዋይ መጽናዕቲ ፒሳ ይሕብር። ካልኦት ሓያሎ ሃገራት’ውን ኣብ ውጽኢት ፒሳአን ምንቁልቋል ከምዘርኣየን፡ እዚ ድማ ሳዕቤን ለበዳ ኮቪድ-19 ከምዝኾነ ይግመት። “እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውጽኢት እቲ ዝኸፍአ ምንቁልቋል’ዩ፡ እዚ ማለት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ገለ ዓይነት ግዳማዊ ስንባደ’ዩ” ይብል ላዕለዋይ ተንታኒ ናይቲ ብስኮልቨርከት ዝፍለጥ ሃገራዊ ትካል ትምህርቲ ሽወደን ኣንደርስ ኣውር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com