Friday , July 12 2024

ሽወደን ሕጊ ጸረ-መድሃኒት ኣዝዩ ክተርር ሙዃኑ ሓቢራ!!

መንግስቲ ሽወደን ንግድ ኣፋውስ ንምቊጽጻር ዕቱብ ሕጊ ከተኣታቱ ምዃኑ ብረቡዕ ኣፍሊጡ። እዚ ዝተባህለ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጒዳያት ሚካኤል ዳምፐሪ ምስ ሚኒስተር ማሕበራዊ ጒዳያት ሌና ሃሊንገረን ብሓባር ሎሚ ንግሆ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ።

እቲ መንግስቲ ንህሉው ሕጊ ብዕቱብ ከጽንዖ ከም ዝደሊን ንዝጸንሐ ናይ ኮንፊደንሻሊቲ ሕጊ ደጊሙ ክምርምሮን ከም ዝደሊ ሓቢሩ’ሎ። ብመሰረት እዚ ሕጊ ሰራሕተኛታት ፖስታ ንተገልጋሊ እንተጠርጢሮሞ ንፖሊስ ክሕብሩ ይተባብዑ ኣይነበሩን። ሕጂ ግና እዚ’ውን ዳግመ ግምት ክግበሮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ’ሎ። ምትሕልላፍ ኣፋውስ ቀንዲ ጠንቂ ማሕበራዊ ጸገማት ምዃኖም ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ ተሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com