Tuesday , May 30 2023
Breaking News

ሽወደን ኣብ መጻኢ ክልተ ጫፋት ሙቐት ከይተርኢ ስግኣት ምህላዉ ተገሊጹ፡

ብቕድሚ ትማል “በይነ መንግስታዊ ፓነል ክሊማዊ ለውጢ” ጸብጻቡ ክሊማዊ ለውጢ ዕላዊ ጌሩ። ድሕሪዚ ጸብጻብ ጸሓፊ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረሽ “እዚ ን ወዲሰብ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሰነድ እዩ” ክብል ንኣገዳስነት እቲ ስግኣት
ኣስሚሩሉ’ሎ።
እዚ ይዂንምበር፡ ክሊማዊ ለውጢ ንምብዳህ ብደረጃ ውልቀሰብን ፖለቲካን ብዙሕ ኣማራጺታት ምህላዉ፡ ኣብ “ቤት ጽህፈት
ክሊማ ሽወደን” ተመራማሪ፥ ከምኡ’ውን “ኣብ በይነ-መንግስታዊ ፓነል ክሊማዊ ለውጢ” ወኪል ሽወደን ማሩ ራሙካይነን
ገሊጹ።
"ህሉው ዋዒ ዓለምና ክንዓግት እንተዄንና ፈነወ ካርቦን ክነጒድል ከም ዝግብእና ርዱእ እዩ። እዚ ንምግባር ከኣ ኣገባብ ህይወትና
ክንቅይርን፡ ምስ ኣከባቢ ዝሰማማዕ ቴክኖሎጂን ተሓዳሲ ጸዓትን ክንጥቀምን ከድልየና እዩ” ክብል ሓቢሩ። ዓለማዊ ዋዒ ክልሰ
ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነ ንሽወደን ብቐጥታ ዝጸሉ ግሁድ ክስተት እዩ ዝበለ ራሙካይነን፥ ኲነታት ከምዚ ዘለዎ እንተቐጺሉ ሽወደን
ዘይርጉእ ዊንተር፡ ከምኡውን ክልተ ጫፋት ክሊማ ( ማለት ኣዝዩ ዝሑልን ኣዝዩ ሃሩርን ኲነታት ኣየር) ክረኣያ ይኽእል እዩ ክብል
ማሩ ራሙካይነን ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com