Friday , July 12 2024

ሽወደን ኣብ ተርታ ኣዝየን መሃዝነት ዘለወን ሃገራት 2020 መበል ሓሙሸይቲ ተሰሪዓ።

ኣብ ዝሓለፈ ሸሞንተ ዓመታት 60 ሃገራት ኣብ ተርታ መሃዝነት ብሉምበራ ዝተሰርዓ ኮይነን ኣብዚ ናይዚ ዓመት ምምዳብ እታ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕ ተርታ ሒዛ ዝነበረት ንታሕቲ ወሪዳ ገለ ሃገራት ኣዕራብ ድማ ንመጀመርታ ግዞአ ላዕለዋይ ተርታ ክሕዙ ዝተራእዩሉ ብምዃኑ ኣገዳሲ ከም ዝገበሮ ተገሊጹ። ደቡብ ኮርያ ካብዚ ንሽዱሽተ ዓመታት መሪሕ ዝነበረትሉ ተርት መሃዝቲ ሃገራት ወጺኣ ኣብ ክንዳኣ ጀርመን ሎም-ዓመት ተኪኣታ ኣላ ። ብመሰረት ብሉምበራ ሓደ ካብ ተንቅታት ምንቊልቋል ደቡብ ኮርያ ብተዛማዲ ዝወሓደ ፍርያምነት እታ ሃገር እዩ ተባሂሉ’ሎ።

ሓባሪ መሃዝነት ብሉምበራ ካብ ዝጥቀመሎም ረቛሒታት ንምጥቃስ ዝኣክል ናይ ምፍራይ ዓቕሚ፥ ኣብ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ዝግበር ኣተኲሮን ምምሕያሽ ቚጠባን እቶም ቀንዲ እዮም። ዋና ተንታኒ ዜና ING Germany ካርስተን ብርዤዝስኪ ናይ ጀርመን ውጽኢት ዝለዓለ ምዃኑ ኣመልኪቱ። እንተኾነ ግና ጀርመን በዚ ውጽኢት ከይትዛነ ዝገብሩ ብዙሓት ምኽንያታት ዝበሎም ኣቐሚጡ’ሎ። እዚ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ክዕቀብ ዝኽእል ኣፍርይነት ዘለዋ ብዛዕባ ምዃኑ ርግጸኝነት ስለዝጐድል እዩ ኢሉ።

ኣብዚ ተርታ ሲንጋፖር ካብ ናይ ዓሚ ሻድሻይ ደረጃ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ደዪባ’ላ። ስዊትዘርላንድ መበል ራብዓይ፥ ሽወደን ሓሙሸይቲ ኮይነን ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣመሪካ ናብ ታሽዓይ ደረጃ ዝወረደት ኮይና ኣብ ዓለምና ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዋ ቻይና ናብ መበል 15 ደረጅ ክብ ኢላ’ላ። ሃገራት ኣዕራብ ብዝምልከት ኢማራት ዓረብ ብደረጃ 44 እቲ ዝበለጸ ውጽኢት ኣመዝጊባ’ላ። ቱኒዝያ መበል 52 ስዑዲ ዓረብ 53 ቐጠር ከኣ መበል 55 ተሰሪዐን ኣለዋ።፡ ኣብዚ ተርታ ግብጽን ኣልጀርያን ዝተሓተ ደረጃ ምምዝጋበን ተገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com