Monday , July 22 2024
Credit: Stina Stjernkvist/SvD/TT och Pontus Lundahl/TT

“ሽወደን ዘላቶ ኲነታት ጸጥታ ኣብ ታሪኻ ዝተፈልየ እዩ” ኣማኻሪ ድሕነት

ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ሽወደን፥ ትማሊ ሰኑይ፥ ምሉእ ብምሉእ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ማዕበል ጎነጽ፡ መቕተልትን
ምፍንጃርን ዘተኮረ ኣኼባ ኣካይዱ። ብዘይተለምደ ብዝሒ 12 ሚኒስተራት፣ ኮሚሽነር ሃገራዊ ፖሊስን ሓለፍቲ ሰራዊትን
ከምኡ’ውን ኤጀንሲ ሲግናልስ ድሕነት ሽወደን ኤፍ.ኣር.ኤን ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም። ሓለፍቲ ሰራዊትን ኤጀንሲ ሲግናልስ
ድሕነት ሽወደን መንገስቲ ነዞም ጒጅለታት ገበን ብኸመይ ክገጥሞም ከም ዝግባእ ምኽሮም ሂቦም ኣለኡ። ኣማኻሪ ሃገራዊ
ድሕነት ሄንሪክ ላንደርሆም ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ህሉው ኩነታት ገበን ጉጅለታት ኣዝዩ ከቢድን ኣብ
ታሪኽ ሽወደን ፍሉይን ምዃኑ ገሊጹ’ሎ። ንሱ ስራዊት ሸወደን ኣብዚ ቃልሲ ክኢላዊ ተክኒካዊ ትንተና ኣብ ምሃብን ሓለዋን
ብምስታፍ ፖሊስ ዘለዎም ጸጋታት ብግቡእ ንኽጥቀሙሉ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ወሲኹ ኣመልኪቱ።
እዚ እናኾነ ትማሊ ሰኑይ ንግሆ ኣብ ከባቢ ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ክልተ መንበሪ ከባቢታት ምፍንጃራት ተኸሲቱ። ኣብ ምዕራባዊ
ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ሃሰልቢ፡ ሓያሎ ቴራሶ ኣብ ዘለዎም ገዛውቲ ብሓዊ ከምዝተቓጸለ፡ ኣብ ደቡባዊ ስቶክሆልም ኣብ
ዝርከብ ሁዲንገ ዝርከብ ገዛ ድማ ዓቢ ዕንወት ከም ዘጋጠሞን ተፈሊጡ። ኣብ ጆርድብሮ ብዝተፈጸመን ህየት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ
ዝተኣስሩ ክልተ ሰባት፡ ኣብ ሃሰልቢ ኣብ ሓደ ጎደና ከም ዝነብሩ ሬድዮ ሸወደን ጸብጺባ’ላ። ካብ ጒዳያት ጸጥታ ከይወጻእና—
ኤምባሲ ሸወደን ካብ ከፈልቲ ግብሪ ሽወደን ወሲዱ ኣብ ሱዳን ንዝርከብ ሓደ ኲባንያ ጸጥታ ዝሃቦ ገንዘብ ናብ ካልእ ንኡስ
ወተሃደራዊ ጉጅለ ሰጊሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሸወደን ሓቢራ። ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ዝረኣዮ ሰነዳት
ከም ዘመልክቶ፡ እቲ ኲባንያ ጸጥታ ብሓው ናይቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ጭፍጨፋን ጃምላዊ ዓመጽን ፈጺሙ ተባሂሉ ዝኽሰስ ንኡስ
ወተሃደራዊ ጒጅለ ፍሉይ ሓይልታት ሱዳን ዝውነን እዩ።
“ሱዳን ብኸመይ እያ ትመሓደር ኣብ ዝብል ሕቶ ገንዘብ ፍጹም ወሳኒ እዩ። ብናተይ ኣረኣእያ ካብ ጎነጽ ብዝልዕል ኣገዳሲ እዩ፣”
ይብል ሓደ ካብ ዓበይቲ ክኢላታት ታሪኽን ፖለቲካን ሱዳን ኣሌክስ ደ ዋል።

 

Credit: Stina Stjernkvist/SvD/TT och Pontus Lundahl/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com