Tuesday , June 25 2024

በዓልመዚ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ኲባንያታት ጽሬት ዝነበሮ ቊጽጽር ከም ዘሐየሎ ይግለጽ ኣሎ።

በዓልመዚ ቀረጽ ኣብ ኲባንያታት ጽሬት ዘይሕጋውያን ቊጹራት ምህላዎም ዝሕብር ጸብጻብ ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ልዕሊዘን ኲባንያታት ዝነበሮ ቊጽጽር ከም ዘሐየሎ ይግለጽ ኣሎ። ንዘይካዚ እቲ በዓልመዚ ዝተማልአ ቊጽጽር ንምስላጥ ምስ ካልኦት ክፍሊታት ብጥምረትን ብምትሕግጋዝን ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱ’ሎ። ኣብቲ ጽሬት ዝካየደሉ ከባቢ ምስ ፖሊስን ሰብመዚ ኣከባቢን ብምትሕብባር እዚ ሓድሽ ስጒምቲ ናይ ምትግባር ስራሕ ከም ዝጅመር ድማ እቲ በዓልመዚ ሓቢሩ’ሎ።፡ “ድሕሪዚ ኲባንያ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ደሞዞምን ምጽራይ ክግበረሎም ኣለዎ” ክብል በዓልመዚ ቀረጽ ሽወደን ኮኒ ስቬንሰን ንተሌቪዥን ሽወደን ሓቢሩ’ሎ።

ዝሓለፈ ዓመት መሸጣ እዚ ትካል 42 ቢልዮን ክሮና ምብጽሑን እዚ ድማ ብምኽንያት ጸሊም ዕዳጋ ምንባሩን እቲ በዓልመዚ ኣቃሊዑ’ሎ። ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ ወጻእተኛታት ብቚጽሪ ዝበዝሑ ምዃኑ’ውን ኣመልኪቱ’ሎ። “ፖሊስን ሰብመዚ ሓለዋ ጥዕና ኣከባቢን እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ይሰርሑ ምህላዎም ክዕዘቡ እዮም” ይብል ስቨንሰን። ብዘይፍቕድ ስብ ስራሕ ዘለዉ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእልን ኤጀንሲ ቀረጽ ሽወደን ብዘይካዚ ኣብ ምህናጽ ኢንዱስትሪን ፈኰስቲ ናይ መጓዓዝያ መካይንን ቀጻሊ መርመራታት ክገብር ምዃኑን እቲ በዓልመዚ ወሲኹ ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com