Saturday , April 13 2024
Adam Wrafter/SvD/TT

በዓል መዚ ኢመግረሽን ንፓስፖርት ብሪጣንያውያን ዜጋታት ማሕተም ናይ ምሃብ ውጥኑ የደንጒዮ ምህላዉ ተገሊጹ።

በዓል መዚ ኢመግረሽን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ዝኸውን ዘሎ ብመሰረት ወግዓዊ ምልቃቕ ብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ዓንቀጽ 50ን እዩ ኢሉ’ሎ።

እዚ ማሕተም ኣብ ኣጋጣሚ ውዕል ኣልቦ ምልቃቕ ክሳብ 29 መጋቢት ብሪጣንያውያን ኣብ ሽወደን ከም ድላዮም ክንቀሳቐሱ ዝብል ውጥን እዩ ኔሩ።

ካብ በዓል መዚ ኢመግረሽን ዝኾነት Asa Hemingway ዝበለጸ ሓበሬታ ይጽበዩ ምህላዎም ገሊጻ’ላ። ኣብ ሽወደን ልዕሊ 20 ሽሕ ብሪጣንያውያን ስደተኛታት ኣለዉ።

ብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ኣውሮጳዊ ሕብረት እንተስሒባ እዞም ዜጋታት ከም ኣባል ሳልሳይ ሃገር ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሓቱ ክግድዱ እዮም።

እዚ ንኸይከውን ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ኣውሮጳዊ ቊጠባ ወይ ሓባራዊ ዕዳጋ ክትጸንሕ ኣለዋ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com