Friday , July 12 2024

ባይቶ ሽወደን ንመዋቕራት ባጀት 2020 ከምዝጽደቖ ተገሊጹ።

እዚ ብመሰረት ስምምዕ ጥሪ ዝፍለጥ ናይ ምትሕብባር ውዕል ቀጽሪ ሓምላይ ኽመርን ክልተ ተቓወምቲ ሰልፊታት ሽወደንን እዩ ተፈጺሙ። ቀንዲ ዓንዲታት እዚ ባጀት እዚ ስዝዕብ እዩ፥ ሓፈሻዊ ወጻኢ ክሳብ 1.062 ትሪልዮን ክሮነር ኮይኑ 20 ቢልዮን ክሮነር ኣብ ዝተፈላለዩ ማእከላይን ሊበራላዊን ሰልፊታት ከተኣታትዉዎም ዝህቅኑ ምምሕያሻት መንግስቲ ዝውዕል እዩ ተባሂሉ’ሎ።

ብዘይካዚ ዝለዓለ መጠን ንምምሕዳራት ከተማ ጽላት ፍትሒ፥ ኢንዱስትሪ፥ ምትብባዕ ወፍሪ፥ ጒዳያት ከባቢን ክውዕል እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ዝለዓለ ኣታዊ ዘለዎም ሰብ ሃብቲ ዝግበር ዝነበረ ልዑል ቀረጽ ክእለን ልዕሊ 17 ሽሕ ናይ ጡረታ ኣታዊ ንዘለዎም ምቚራጽ ክግበርን ዝብል የጠቓልል።፡ ኣጠቓላሊ ግምት ኣታዊ መንግስቲ 2020 ክሳብ 1.1 ትሪልዮን ክሮነር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ብዛዕባ ዝህሉ ምምቕራሕ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ክውሰን እዩ ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com