Friday , July 12 2024

ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 4800 ናይ ሞያ ፍቓድ ሂቡ።

ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብዛዕባ፡ 4834 ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ፡ ዝምልከት ውሳነታት ከምዘመሓላለፈ ሓቢሩ። እቲ ቤት ጽሕፈት 4367 ሓድሽ ጠለብ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከምዝበጽሖ ሓቢሩ። ብመሰረት መርበብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን፡ ካብቶም ፍቓድ ዝረኸቡ ጉዳያት እቶም 821 ኣብ ሽወደብ ዝርከባ ዝተፈላለያ ኩባንያታት ንኽሰርሑ ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ዝሓታቱ እዮም ነይሮም።

እተን ኩባንያታት ድማ እቲ ዘድሊ መለክዒታት ከምዘማላኣ ንቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ( ብተደጋጋሚ ካብ ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት ወጻኢ ክኢላታት ብምቑጻረንን ዘድሊ ሕጋዊ ናይ ስራሕ መንበር ፍቓድ ቅጥዕታት ዘማለኡ ምዃኖም ዘጠቓለለ) መረጋገጺአን ዘቕረባ እየን። እቲ ዝበዝሐ መንበሪ ፍቓድ ንኣባላት ስድራ ቤት ሰራሕተኛታት ከምዝተዋህበን ቁጽሮም ድማ 1667 ፍቓዳት ነይሮም።

ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 1 ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ን100301 ጠለብ መንበሪ ፍቓድ ከም ዘጽደቐን ካብዚ ድማ እቲ 36665 ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ምንባሩ ኣረጋጊጹ። ካብዚኣቶም ኣስታት 6162 ፍቓዳት ንፍረ ዝኣርዩ ሓረስቶት።

.3774 ፍቓዳት ንኢንጅነራት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ (IT)ን ተንተንቲ ስርዓታትን (System Analysts) ንናይ ተምክሮ ፈተንቲ (Test managers)

. 911 ፍቓዳት ንኸሸንትን ኣካየድቲ ክሽነታትን (Chefs and kitchen managers)

. 908 ፍቓዳት ንተሓጋገዝቲ ኣዳለውቲ መግብን ሰራሕተኛታት ፋስት ፉድን ተዋሂቡ

. 865 ፍቓዳት ንሞያውያን ኢንጅነራት ተዋሂቡ ።

ዝበዝሐ ናይዚ ዓመት’ዚ ፍቓድ ነዘን ዝስዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተዋሂቡ

. 6476 ንደቂ ኣንስትዮ ታይላንድ

. 4363 ንደቂ ኣንስትዮ ህንዲ

. 1040 ንደቂ ኣንስትዮ ዩክሬን .

.775 ንደቂ ኣንስትዮቱርኪ .

.764 ንደቂ ኣንስትዮ ቻይና

. 506 ንደቂ ኣንስትዮዒራቕ

.436 ንደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ .

.340 ንደቂ ኣንስትዮ ኢራን

.316 ንደቂ ኣንስትዮ ብራዚል

. 297 ንደቂ ኣንስትዮ ሰርቢያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 15483 ሰባት ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ውሳኔ ይጽበዩ ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com