Friday , July 12 2024

ብሕማም ልቢ ዝወርድ ዝነበረ መጠን ሞት ኣብ ሽወደን ይንኪ!!

ካብ ዓመተ 2002 ንደሓር ቊጽሪ ናይቶም ብሕማም ልቢ ዝሞቱ ሰባት ኣዝዩ ምንካዩ፡ ማለት ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ብፍርቂ ምንካዩ ተገሊጹ። ኣብ ሽወደን ሕማም ልቢ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሞት እዩ ተባሂሉ ይንገር። ኣብ 2017 ኣብ ሽወደን ካብ ዘጋጥሙ ሞት እቲ ሲሶ ሕማም ልቢ ምንባሩ ይፍለጥ።

ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ግና ብሞት ናይ ዝምንጠሉ ሰባት ቊጽሪ ብ 20ሽሕ ምጒዳሉ ተመዝጊቡ’ሎ። ናይዚ ምኽንያት ምህላው ኣጠቓላሊን ኣድላዪን ሕክምናዊ ክንክን እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ሕማም ልቢ ምትካኽ፥ ልዑል ጸቕጢ ደም፡ ቅጥዒ ዘይብሉ ምውሳኽ ክብደት፡ ጭንቀትን ንጡፍ ህይወት ዘይምህላውን እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com