Saturday , December 2 2023

ብሪጣንያውያን ነበርቲ ሽወደን ካብ መጋቢት 29 ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ናይ ስራሕን መንበሪ ፍቓድ መሰል ክህልዎም እዩ።

መንግስቲ ሽወደን ብሪጣንያ ካብ ውዕል ወጻኢ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት እንድሕር ወጺኣ ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያውያን ነበርቲ ሽወደን ሓድሽ እማመ ከውጽእ ከም ዝኽእል ጋዜጣ Dagens Nyheter ጸብጺባ።

“ገለ መውጺኢ ሜላ ይህሉ ይኸውን’ዩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎና” ክብል ጸሓፊት ኣውሮጳዊ ሕብረት Ann Lindh ነታ ጋዜጣ ኣብ ዝሃበታ ቃለ ተዛሪባ።

እንተኾነ ግና ሕንፍሽፍሽ መታን ከይስዕብ ከምዚ ዝበለ ውዳበ ግድን ከድልየና እዩ” ኢላ።

ብመሰረት እቲ እማመ ብሪጣንያውያን ነበርቲ ሽወደን ካብ መጋቢት 29 ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ናይ ስራሕን መንበሪን ፍቓድ መሰል ክህልዎም እዩ።

እዚ እማመ ንተወሳኺ ርእይቶ ናብ ዝምልከቶም ኮሚተ ባይቶ ሽወደን ክለኣኽ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com