Tuesday , June 25 2024
(AP Photo/Matt Dunham, Pool) LMD112

ብሪጣንያ . . . ስደተኛታት ክትወስደላ፡ ንፈረንሳ፡ ትጽውዕ

ካብ ፈረንሳ ተበጊሶም መርበብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበጽሑ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ክምለሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ፡ ቦሪስ ጆንሰን፡ ናብታ ሃገር ጻውዒት ኣቕሪቡ።

ጆንሰን ን ፕረሲደንት ፈረንሳ፡ ኢማኑኤል ማርኮን፡ ኣብ ዝጸሓልፈሉ መልእኽቲ ብረቡዕ ዘጋጠመን 27 ሰባት ዝቐዘፈን ትራጀዲ ንኸይድገም ብፍጥነት ክንቀሳቐሱ ተማሕጺኑ’ሎ። ሰብመዚ ብሪጣንያ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ካላይ ክጋብኡ እዮም ተባሂሉ’ሎ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጒዳያት ብሪጣንያ፡ ፕሪቲ ፓተል፡ እዚ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ብኸመይ ከም ዝትግበር ንምዝታይ ምስ ፈረንሳዊ መዘናኣ ክትዘራረብ እያ።

ጆንሰን ንፕረሲደንት ማርኮን ኣብ ዝጸሓፈሉ ደብዳቤ፡ ክልቲአን ሃገራት፡ ናይ ሓባር ሓለዋ ዶብ ከቚማ፥ ነዚ ዝኸውን ምዕቡል ተክኖሎጂን ራዳርን ክጥቀማ፥ ናይ ክልቲአን ሓይልታት ባሕሪ ኣብ ክሊ ማያት ክልቲአን ክንቀሳቐስ ክፍቀደሉ ከምኡውን ናይ ሓባር ጸጥታ ምድንፋዕ ዝብሉን ካልኦትን ነጥብታት ኣልዒሉ’ሎ።

ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ፈረንሳ ተበጊሶም ብወገን መትረብ እንግሊዝ ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ዝፈተኑ 27 ሰባት ኣብ ማያት ኣትላንቲክ ጥሒሎም ምሟቶም ዝዝከር እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com