Tuesday , July 16 2024

ብቕትለት ዝተኸሰሱ ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮ ን14 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዶም።

ቤት ፍርዲ ወረዳ ምምሕዳር ፋሎ ብቕትለት ዝተኸሰሱ ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮ ንነፍሲ ወከፎም ናይ 14 ዓመት ማእሰርቲ ፍርዲ በይንሎም። እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ብዕለት 11/01/2019 ኣብ ክፋረንስፊዲን፡ ቦርለንኝ ዝፈጸምዎ ተኹሲ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ሓደ ሰብ ድማ ብኸቢድ ቖሲሉ።

ኣኽባሪ ሕጊ፡ ነቲ ዝፈጸምዎ ገበን ከም ቀዳማይ ደረጃ ቕትለትን ፈተነ ቅትለትን ኢሉ ናብ ቤት ፍርዲ ጠለቡ እኳ እንተኣቕረበ፡ ቤት ፍርዲ ግን ጉዳዮም ከም ምትሕግጋዝ ንቀዳማይ ደረጃ ቅትለን ምትሕግጋዝ ንፈተነ ቅትለትን ኢሉ ርእይዎ። ኣብቲ ዝተገብረ ፍጻመ ካብቶም ሰለስተ ክሱሳት መን ነቲ ቶኽሲ ከም ዝፈጸሞ ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻእለ፡ ሰለስቲኦም ኣብቲ ፍጻመ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ኢድ ከምዘለዎም ተወሲዱ ብማዕረ ንፍርዲ ከምዝቐረቡ እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com